ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลเจ๊ะเห เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอตากใบ เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่ต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประชาชนติดต่อไป – มา ค้าขายกับประเทศมาเลเซีย มีภาษถิ่นเป็นของตนเอง มีความไพเราะแตกต่างจากภาษาถิ่นใต้ทั่วไป คือ ภาษาเจ๊ะเห เป็นเอกลักษณ์ของชาวตากใบ และจังหวัดนราธิวาสมาจนถึงปัจจุบันนี้
   
สภาพทั่วไปของตำบล เป็นพื้นที่ราบ บางหมู่บ้านเป็นทราย มีชายหาดริมทะเล พื้นที่ที่เป็นดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม พื้นที่โดยประมาณ 3.62 ตร.กม. มีถนนทางหลวงแผ่นดินสายนราธิวาส อ.สุไหงโกลกผ่าน มีแม่น้ำตากใบ และแม่น้ำบางนรา ไหลผ่าน
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดอ่าวไทย
ทิศใต้ ม.4 ตำบลพร่อน
ทิศตะวันออก ติดประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ม.1 ตำบลศาลาใหม่
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรทั้งสิ้น 15,853 คน เป็นชาย 7,704 คน เป็นหญิง 8,149 คน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ประมง , เลี้ยงสัตว์ , ค้าขาย
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) วัดชลธาราสิงเห
2) หาดเสด็จ
3) หาดเกาะยาว
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com