ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
 

 
ประวัติความเป็นมา
อบต. ปะลุกาสาเมาะห่างจากที่ว่าการอำเภอบาเจาะ ทางทิศเหนือประมาณ 13 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 3004 ตร.กม. หรือประมาณ 18,775 ไร่ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตอบกลางมีภูเขาหนาแน่น
ทางทิศตะวันตก ประมาณร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งหมด
   
สภาพทั่วไปของตำบล
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ อบต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลต.ต้นไทร อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,616 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,477 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com