ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
โครงการหลวง/โครงการในพระราชดำริ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
 

 
ประวัติความเป็นมา เป็นตำบลดั่งเดิม ตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขามีแม่น้ำ สายบุรีไหลผ่าน
   
สภาพทั่วไปของตำบล
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลลาโละ , ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,267 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,743 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน / ทำไร่
อาชีพเสริม ทำนา
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) วัดราษฎร์สโมสร
2) วัดทรายทอง
3) อบต.
4) โรงพยาบาล
5) โรงเรียน
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com