ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
การท่องเที่ยวในลักษณะขับรถท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
บริษัททัวร์
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
 

 
ประวัติความเป็นมา "เขานิเวศน์" มาจากชื่อ "นิเวศน์คีรี" เป็นชื่อเขาที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ เป็นชื่อที่รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานเมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองระนอง ต่อมาจึงได้ตั้งชื่อเป็นตำบลเขานิเวศน์ เป็นตำบลที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง
   
สภาพทั่วไปของตำบล สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะพื้นที่สูง ๆ ต่ำ ตามเนินเขา มีพื้นที่ราบน้อย ภูเขาล้อมรอบตัวจังหวัดระนอง ตั้งอยู่ด้านฝั่งทะเลอันดามันหรือมหาสมุทรอินเดีย มีลักษณะลาดเอียงจากทางทิศตะวันตกสู่ทะเลอันดามัน มีฝนตกเกือบตลอดปี นานถึง 8 เดือน จนได้ฉายาว่า "เมืองฝนแปด แดดสี่"
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บางนอน อ.เมือง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บางริ้น อ.เมือง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางนอน ต.หาดส้มแป้น และ ต.บางริ้น อ.เมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ปากน้ำ ต.บางริ้น อ.เมือง
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรทั้งสิ้น 15,606 คน เป็นชาย 7,840 คน เป็นหญิง 7,766 คน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ค้าขาย/บริการ และประมง
อาชีพเสริม รับจ้าง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. กำแพงจวนเจ้าเมืองระนอง
2. เทศบาลเมืองระนอง
3. วัดอุปนันทาราม
4. วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง
5. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
6. โรงเรียนสตรีระนอง
7. ศาลากลางจังหวัดระนอง
8. โรงพยาบาลระนอง
9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
10. บ่อน้ำพุร้อน
11. ศาลจังหวัดระนอง
12. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com