ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลทรายแดงมีพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา เพราะสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา ที่ตั้งหมู่บ้านมีลำห้วยไหลผ่านลงสู่ลำคลองออกสู่แม่น้ำกระบุรี ปากคลองมีทราบไหลไปทับถมรวมกัน เวลาน้ำแห้ง หรือน้ำลง จะมองเห็นทรายเป็นสีแดง ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านทรายแดง"
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และป่า มีที่ราบเพียงเล็กน้อย ภูเขาส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านตะวันออก วางตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ขนานกับชายฝั่งแม่น้ำกระบุรี มีลักษณะลาดเอียง
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จ.ระนอง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จ.ระนอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปากน้ำ,ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จ.ระนอง
ทิศตะวันตก ติดกับ แนวเขตชายแดนไทย - สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,964 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,089 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) อบต.ทรายแดง
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายแดง
3) วัดทรายแดง
4) สถานีอนามัยตำบลทรายแดง
5) สำนักสงฆ์ปุญญบาล
6) น้ำตกปุญญบาล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com