ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โฮมสเตย์
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
 

 
ประวัติความเป็นมา เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้มีพระราชกฤษฎีกา จัดเขตชุมชนในตำบลที่ตั้งศาลาว่าการจังหวัดนราธิวาสเป็นเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ 28 พฤษจิกายน 2479 และได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2499 มีพื้นที่ทั้งหมด 7.5 ตารางกิโลเมตร มีคณะเทศมนตรีบริหารกิจการเทศบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน รวม 27 คณะ แยกเป็นคณะเทศมนตรีที่มาจากการแต่งตั้ง 12 คณะ และคณะเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง 15 คณะ
   
สภาพทั่วไปของตำบล เทศบาลเมืองนราธิวาสตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำบางนรา บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีแม่น้ำบางนราไหลสู่ทะเลบริเวณปากแม่น้ำชายหาดนราทัศน์
   
อาณาเขตตำบล
ศเหนือ ติดต่อริมทะเลหลวง ห่างจากฝั่งเป็นระยะ 10 เมตร
ทิศใต้ ติดต่อตามฝั่งเหนือของคลองยะกังไป
   
จำนวนประชากรของตำบล
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com