ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลบางแก้ว เป็นดินแดนประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีทหารญี่ปุ่นมาตั้งฐานทัพ สร้างทางรถไฟจากชุมพรถึงตำบลบางแก้ว มีการขุดอุโมงค์ของทหารญี่ปุ่น ชื่อบางแก้วมาจากชื่อของชาวบ้านคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่มีชื่อว่า "แก้ว" ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "บางแก้ว"
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบเล็กน้อย และเป็นป่าชายเลน มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน คือ คลองละอุ่น เนื้อที่ประมาณ 82,025 ไร่
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำกระบุรี
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,025 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,263 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่ ประมง
อาชีพเสริม รับจ้าง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) อบต. บางแก้ว
2) สถานีอนามัยตำบลบางแก้ว
3) ไปรษณีย์ละอุ่น
4) หมวดการทางกระบุรี - ละอุ่น
5) สถานีตำรวจภูธรตำบลบางแก้ว
6) จุดชมวิวทิวทัศน์
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com