ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลตลาดไชยา มีหมู่บ้านในการปกครอง 5 หมู่บ้าน โดยตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 2 หมู่บ้าน และอยู่นอกเขตจำนวน 2 หมู่บ้าน
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ จรด ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศใต้ จรด ต.เสม็ด,ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันออก จรด ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันตก จรด ต.ทุ่ง,ต.เสม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,213 คน เป็นชาย 591 คน เป็นหญิง 622 คน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำนา
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. ที่ว่าการอำเภอไชยา
2. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
3. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
4. ศาลจังหวัดไชยา
5. สำนักงานองค์การโทรศัพท์
6. สถานีตำรวจภูธร
7. สถานีรถไฟ
8. ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร ธกส.
9. มัสยิด 1 แห่ง
10. วัด 2 แห่ง
11. กูโบร์ 1 แห่ง

   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com