ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

 
ประวัติความเป็นมา
ตำบลพนม ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอพนม ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านพิทักษ์พัฒนา, หมู่ที่ 2 บ้านพนม, หมู่ที่ 3 บ้านพนมใน, หมู่ที่ 4 บ้านบางไม้เพาะ, หมู่ที่ 5 บ้านบางสาน, หมู่ที่ 6 บ้านลูกเดือน, หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข, หมู่ที่ 8 บ้านเชี่ยวหมอน, หมู่ที่ 9 บ้านใหญ่, หมู่ที่ 10 บ้านสาคลี่, หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเจริญ, หมู่ที่ 12 บ้านบางนิล, หมู่ที่ 13 บ้านหัวลิง โดยหมู่ที่ 1-3 และหมู่ที่ 13 อยู่ในความดูแลของเทศบาลพนม ส่วนหมู่ที่ 4-12 อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม

   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบเชิงเขา
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.พังกาญจน์ , เทศบาล ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองศก , ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พังกาญจน์ , ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พลูเถื่อน , ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,095 คน และจำนวนหลังคาเรือน 896 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวนทำไร่ ได้แก่สวนยางพารา, สวนปาล์ม และสวนผลไม้ต่าง ๆ

   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. ที่ว่าการอำเภอพนม
2. สถานีตำรวจภูธารอำเภอพนม
3. โรงเรียนพนมศึกษา
4. วัดพิทักษ์พัฒนาราม/วัดพนม
5. แหล่งชมปลา
6. นิคมสหกรณ์

   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com