ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

 
ประวัติความเป็นมา ในปี พ.ศ.2451 กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้จัดตั้งและยกฐานะหมู่บ้านลำพูน เป็นตำบลลำพูน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7หมู่บ้าน พื้นที่ครอบคลุมถึงบ้านหนองบ่อ บ้านคลองหาใต้ บ้านวัดไทร และห้วยมุด ขึ้นกับอำเภอบ้านนาเดิม ต่อมาเมื่อมีการย้ายที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิมมาตั้งเป็นที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร ตำบลลำพูนก็ขึ้นกับอำเภอบ้านนาสาร
   
สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลลำพูน มีสภาพทางกายภาพที่เป็นเนินเขา และมีที่ราบลุ่มบริเวณลำคลองฉาง และลำคลองลำพูน มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลควนสุบรรณ , เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,644 คน ชาย 2,815 คน หญิง 2,849 คน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวนผลไม้/สวนยางพารา/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์/รับจ้าง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8
2) น้ำตกดาดฟ้า
3) ถ้ำเขาเมาะ
4) ถ้ำเขาหน้าแดง
5) วัดโฉลกศิลาราม
6) วัดพัฒนารมณ์
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com