ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 

 
ประวัติความเป็นมา เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ มีก้อนหินก้อนใหญ่เท่าสาดครัวลอยกระเพิ่มน้ำ ที่ท่าต้นโพธิ์ เด็ก ๆ ที่ลงเล่นน้ำที่ท่าต้นโพธิ์ เคยขึ้นเล่นบนก้อนหินนั้น เมื่อเด็กขึ้นหินก็จะจมลง แต่จะโผล่เหนือน้ำอีกด้าน ต่อมาเกิดลมพายุหินที่ท่าต้นโพธิ์หายไปโดยไม่มีใครพบเห็น ต่อมามีคนหาปลาเห็นก้อนหินโผล่อยู่ทางทิศตะวันตกของท่าต้นโพธิ์อยู่ในหนองน้ำแห่งหนึ่ง คนเรียกว่า ทอนบังหิน ต่อมาไม่มีใครเห็นก้อนหินอีกเลย
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่ราบลุ่ม มีทุ่งนากว้าง อยู่ติดริมทะเลสาบสงขลา ดินเป็นดินเหนียว
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ่อแดง , ตำบลบ่อดาน , ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลสาบสงขลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,606 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,100 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำน้ำตาลโตนด
อาชีพเสริม แปรรูปไม้ตาลโตนด , ทำดอกไม้จันทน์ , พวงหรีด , ทำผลิตภัณฑ์ใบตาล , ใยตาลโตนด , ทำผ้าบาติก
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
2) วัดท่าหิน
3) วัดโพธิ์กลาง
4) วัดห้วยลาด
5) วัดใน
6) ทะเลสาบสงขลา
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล : ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
 โทร. 074-318208
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com