ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล และที่ราบลุ่ม มีหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน มีถนนสายหลัก จำนวน 1 เส้นทาง ในการคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทราย เหมาะในการเพาะปลูก
   
สภาพทั่วไปของตำบล ราษฎรตั้งบ้านเรือน อาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วไป ในแต่ละหมู่บ้าน มีการนับถือศาสนาพุทธ อาชีพหลักคือการทำนา
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,774 คน และจำนวนหลังคาเรือน 883 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) วัดบ่อประดู่
2) วัดจันทร์
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล : ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ หมู่ 2 ตำบลวัดจันทร์
 อำเภอสทิงพระ จังหวัด สงขลา 90190
 โทร 074-485161
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com