ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
 

 
ประวัติความเป็นมา
ประมาณ 200 ปีมาแล้ว เดิมทีตัวตำบลสะกอมเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางทะเล ประชากรได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานทำอาชีพประมง ต่อมาชุมชนได้ขยายมาเป็นลำดับ ทั้งพื้นที่และประชากร จึงได้แบ่งการปกครอง ออกเป็น 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 
บ้านสะกอม หมู่ที่ 2 บ้านจีน หมู่ที่ 3 บ้านเลียบ หมู่ที่ 4 บ้านปากบาง หมู่ที่ 5 บ้านชายคลอง หมู่ที่ 6 บ้านโคกสัก หมู่ที่ 7 บ้านบ่อโชน หมู่ที่ 8 บ้านโคกยาง หมู่ที่ 9 บ้านบนลาน ประชากรร้อยละ 99 นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 1 นับถือศาสนาพุทธ
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่ตำบลสะกอมตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย สภาพทางกายภาพเป็นที่ราบมีคลองสะกอมไหลผ่าน ออกสู่ทะเล และปากอ่าวปากบางบ้านสะกอม และสภาพอื่นโดยทั่วไปเป็นดินทราย คุณภาพดินไม่ดีไม่เหมาะแก่การ เพาะปลูก พื้นที่ทั้งหมด 26,992 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,762 ไร่
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา , อ่าวไทย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ และ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย , อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,623 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,438 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก เกษตรกรรม ร้อยละ 70 อาชีพประมง ร้อยละ 20 
และอาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 10
อาชีพเสริม หัตถกรรมพื้นบ้าน
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) วัดสะกอม
2) ท่าเทียบเรือบ้านปากบางสะกอม
3) ท่าเทียบเรือบ้านบ่อโชน
4) ชุมชนชาวประมงบ้านปากบางสะกอม
5) ชายหาดลานหอยเสียบ
6) ชายหาดบ้านบ่อโชน
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com