ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลตาเซะเป็นตำบลที่แยกจากตำบลยุโปเมื่อปี พ.ศ.2531 โดยการจัดตั้งเป็นตำบลใหม่แยกหมู่บ้านจากตำบลเดิมมาจำนวน 4 หมู่บ้าน ใช้ชื่อว่าตำบลตาเซะ เป็นชื่อคลองสายสำคัญของทั้ง 4 หมู่บ้าน โดยไหลผ่านทุกหมู่บ้านลงแม่น้ำปัตตานี ส่วนคำว่า "ตาเซะ" เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในบริเวณคลองดังกล่าว คือต้นแซะ ต่อมาผู้ที่พูดภาษามลายูท้องถิ่นได้พยายามพูด แต่เป็นสำเนียงที่เพี้ยนไปจะพูดว่าตาเซะ จึงใช้ชื่อว่าตำบลตาเซะ
   
สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลตาเซะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองยะลา ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาประมาณ 13 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา และตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,749 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,263 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก คือ ทำนา, ทำสวน, ทำไร่
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1. วัดศรีพัฒนาราม 2. วัดทุ่งคอก
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com