ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา
ตำบลบันนังสตาเป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมาตั้งแต่ปี 2450 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 94 ปี ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษามาลายู นับถือศาสนาอิสลาม ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบันนังสตา ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้านได้แก่ บ้านป่าหวังนอก บ้านป่าหวังใน บ้านกูแด บ้านเงาะกาโป บ้านบันนังกูแว บ้านกาโสด บ้านบือซู บ้านบือราเป๊ะ บ้านวังหิน บ้านเจาะบันตัง บ้านบาโงยแจเกาะ

   
สภาพทั่วไปของตำบล
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ
มีพื้นที่ทั้งหมด 187.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 111,562.50 ไร่
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ กิ่งอำเภอกรงปีนัง และอำเภอยะหา จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา และอ.ธารโต จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.
   
จำนวนประชากรของตำบล
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com