ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้านแหรเดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลแม่หวาด อำเภอบันนังสตา ต่อมาปี พ.ศ.2508 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นตำบลบ้านแหร ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน มีกำนันคนแรกชื่อ นายยะพา ยุมอ และได้เกษียณอายุไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2545 ปัจจุบันประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน รักษาการกำนัน คือ นายดอรอนิง กูวิง
   
สภาพทั่วไปของตำบล ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดยะลา ห่างจากตัวจังหวัดไปตามถนนสายยะลา-เบตง ประมาณ 67 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ลาดชัน และมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ตามหุบเขามีลำธารสายเล็ก ๆ หลายสาย มีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อย
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศมาเลเซีย
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,489 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,679 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ได้แก่ ทำสวน
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. สถานีอนามัย
2. วัดและสำนักสงฆ์
3. มัสยิด
4. โรงเรียนประถมศึกษา
5. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
6. หมู่บ้านซาไก
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com