ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา
ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว หลังจากน้ำท่วม มีปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งมาติดขอนไม้และได้ตามคนในหมู่บ้านใกล้เคียงมาแบ่งกัน เหลือเพียงหมู่บ้านเดียวคือหมู่บ้านละแอ ซึ่งแปลว่ามาสาย ชนดั้งเดิมของตำบลเป็นชาวมุสลิมมาจากที่ต่าง ๆ เช่น ไทรบุรี โกตาบารู ของประเทศมาเลเซีย ได้อพยพมาประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา และการเลี้ยงสัตว์

 
 
   
สภาพทั่วไปของตำบล
สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลละแอเป็นภูเขาสลับซับซ้อน แต่เมื่อถึงฤดูฝนน้ำจะท่วมทุกปี เนื่องจากเป็นทางผ่านของน้ำ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับด้วยเนินเขา มีแม่น้ำไหลผ่าน มีพื้นที่รวม 28,750 ไร่ ผลการพัฒนาหมู่บ้านก้าวหน้า 6 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 707 ครัวเรือน
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
ทิศใต้     ติดกับ ต.ยะลา อ.ยะหา จ.ยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล ประชากรทั้งสิ้น  3,819  คน   แยกเป็นชาย  1,964  คน  หญิง  1,855  คน    มีความหนาแน่น เฉลี่ย  83  คน/ตารางกิโลเมตร
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
 อาชีพหลัก ทำสวน
 อาชีพเสริม รับจ้าง

   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com