ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา พื้นที่ตำบลปะแตเป็นที่เนินสูง แต่เดิมมีต้นสะตอต้นหนึ่งชาวบ้านจึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า "บ้านบือแต" แปลว่า "บ้านต้นสะตอ" ต่อมาเมื่อพื้นที่แถบนี้เจริญขึ้น จึงได้มีชาวบ้านจากจังหวัดปัตตานี เข้ามาทำกินในหมู่บ้านแห่งนี้และเปลี่ยนชื่อเรียกพื้นที่แห่งนี้จาก "บือแต" เป็น "ปะแต" ซึ่งแปลว่า หาด ต่อมาชาวบ้านเห็นว่าคำว่าปะแต มีความหมายที่ดีและเป็นคำที่ไพเราะกว่า จึงเปลี่ยนชื่อเรียกมาเป็น "ปะแต" จนถึงทุกวันนี้
   
สภาพทั่วไปของตำบล สภาพภูมิประเทศ พื้นที่เป็นที่เนินสูง ทิศเหนือและตอนกลางเป็นพื้นราบสลับที่ราบสูง ทิศใต้เป็นภูเขาเนินสูง มีพื้นที่ประมาณ 180.99 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอยะหาไปทางทิศใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล
ส่วนใหญ่ประชากรของตำบลปะแต  ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมลายู นับถือศาสนาอิสลามเป็น  จำนวนมากถึงร้อยละ 99  ซึ่งมีความเคร่งครัดต่อศาสนา และนิยมส่งบุตรหลานเรียนหลักธรรมของศาสนา นอกจากนี้ยังมีชาวไทยพุทธ เป็นส่วนน้อยโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในหมู่ 8 บ้านลาบู  และหมู่ 6 บ้านปะแต  รวมกันมีร้อยละ1 มีประชากรฐานข้อมูลของเดือน มิถุนายน 2557   รวมทั้งสิ้น 3,070  ครัวเรือน

   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com