ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา กาลอ เป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุราว 300 ปี เป็นชุมชนแห่งแรกของอำเภอรามัน มีการตั้งถิ่นฐานมานานก่อนสมัยกษัตริย์อิสลามปกครอง ที่ตั้งชุมชนดั้งเดิมอยู่บริเวณที่เป็นกุโบร์ (สุสาน) ในปัจจุบัน คือบ้านทำนบ หมู่ที่ 3 ตำบลกาลอ ที่มาของชื่อกาลอ มาจากข้อสันนิษฐาน 3 ข้อ คือ 1. มาจากไม้กาลอหรือไม้ไข่เขียว ซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอยู่มากมายบนเทือกเขากาลอ 2. มาจากคำว่า "ตือลอกลอ" หรือแมงป่อง เป็นสัตว์ร้ายในนิทานปรัมปรา 3. มาจากคำว่า "สะดียอกาลอ" ซึ่งเป็นสถานที่ที่เจ้าเมืองโกตาบารูใช้เป็นสถานที่เลี้ยงช้าง และเป็นที่เก็บสรรพาวุธ ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านกาลอในปัจจุบัน
   
สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลกาลอมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 36.94 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ มีทั้งที่เป็นภูเขา ที่ราบสูง และที่ราบลุ่ม แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ นิคมสร้างตนเองธนูสิน อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,765 คน และจำนวนหลังคาเรือน 552 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงโค เลี้ยงแพะ เลี้ยงเป็ดไก่ เลี้ยงปลาในกระชัง และเย็บผ้า
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. สวนทุเรียนโบราณ 300 ปี
2. น้ำตกลาตอมูซอ
3. น้ำตกไอร์ตาโลร์
4. ดอกบัวผุดใหญ่ที่สุดในโลก

   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com