ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา "เกะรอ" มาจากคำว่า "กือรอ" ซึ่งแปลว่า "ลิง" โดยเมื่อสมัยก่อนบริเวณแถบนี้เป็นป่าทึบ เป็นที่อยู่อาศัยของลิง คนที่ตั้งชื่อเกะรอนี้ได้อพยพมาจากประเทศมาเลเซีย และได้แต่งงานกับคนเกะรอ
   
สภาพทั่วไปของตำบล ส่วนใหญ่เป็นเนินสูง ๆ ต่ำ ๆ ลักษณะเป็นลูกคลื่น ระหว่างเนินจะเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำขัง เกษตรกรใช้ในการปลูกข้าว โดยที่ราบบนเนินใช้ปลูกบ้านเรือนและทำการเกษตร
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกาเยาะมาตีอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่าธง, ต.อาชอง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,232 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,205 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ได้แก่ การทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ การทำนา เลี้ยงสัตว์ และปลูกผัก
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. โรงเรียน
2. อบต.
3. มัสยิด
4. ฝายปาแตรายอ
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com