ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลตะโล๊ะหะลอ เมื่อก่อนเป็นส่วนหนึ่งของตำบลจะกว๊ะ ได้ทำการแยกออกมาจากตำบลจะกว๊ะ เป็นตำบลตะโล๊ะหะลอ แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านบือเล็ง หมู่ 2 บ้านตะโล๊หะลอ หมู่ 3 บ้านมือแนกูย หมู่ 4 บ้านบือแนบูเกะ หมู่ 5 บ้านบึงน้ำใส
   
สภาพทั่วไปของตำบล
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นะราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.อาช่อง อ.รามัน จ.ยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,431 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,066 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวนยางพารา
อาชีพเสริม ทำนา ทำสวนผลไม้
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. บึงน้ำใส
2. แม่น้ำสายบุรี
3. อบต.ตะโล๊ะหะลอ
4. สถานีอนามัย

   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com