ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลขนอม เดิมชื่อ "เมืองตระนอม" สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1908 โดยเจ้าอินทราซึ่งมีพระชายาชื่อ เจ้าหญิงสนตรา (ธิดาของพระพนมวัง และพระนางเสดียงทอง) ต่อมามีฐานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสิชล จนกระทั่ง พ.ศ.2481 กระทรวงมหาดไทยจึงยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ และประกาศยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2502 ซึ่งต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น "ขนอม" มาจนถึงปัจจุบันนี้ ตำบลขนอมมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบางโหนด หมู่ 2 บ้านพังมะพร้าว หมู่ 3 บ้านหัวเทอะ หมู่ 4 บ้านสี่แยกในใส หมู่ 5 บ้านโพธิ์กรด หมู่ 6 บ้านหน้าด่าน หมู่ 7 บ้านเปร็ต หมู่ 8 บ้านในเพลา หมู่ 9 บ้านวัดสำเภา หมู่ 10 บ้านนาคลอง หมู่ 11 บ้านวัดใน หมู่ 12 บ้านในทราย หมู่ 13 บ้านเขาดิน หมู่ 14 บ้านป่าตาล
   
สภาพทั่วไปของตำบล เนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออก (อ่าวไทย) มีเนื้อที่ประมาณ 140.63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 86,451 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นภูเขา , ที่ลาดเชิงเขา , ที่ราบชายฝั่งทะเล และป่าชายเลนเป็นส่วนใหญ่
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ควนทอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,699 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,076 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำเกษตรกรรม
อาชีพเสริม ค้าขาย
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1. วัดสุวรรณบรรพต
2. วัดเขาขนอม
3. วัดกระดังงา
4. วัดในขนอม
5. สำนักสงฆ์ในเพลา
6. สำนักงานเทศบาลตำบลขนอม
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล : ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม 102/25 หมู่ 4 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 โทร : 0-7552-8432
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com