ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
tag มัสยิดนู้รุลอิสลาม
มัสยิดนู้รุลอิสลาม

มัสยิดนู้รุลอิสลาม ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เดิมก่อสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ต่อมาได้สร้างเป็นอาคารคอนกรีตขนาดกว้าง ๘ x ๑๒ เมตร คำว่านู้รุลอิสลาม หมายถึง แสงหรือรัศมีของอิสลาม ใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจของชาวบ้านท่าคลองทำพิธีกรรมทางศาสนา การจัดทำการนิกะฮ (แต่งงาน) จัดทำการละหมาด ญานาซะฮ(ศพ) เป็นที่ประชุมกิจกรรมต่าง ๆ จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๗๐ เมื่อ ๒๕๒๐ ผู้ก่อตั้งคือนายหวานจิต เสียมไหม นายมณี สรรเพชรและนายอนันท์ สรรเพชร..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดเหร่าฎอตุลยันนะฮ์
มัสยิดเหร่าฎอตุลยันนะฮ์

มัสยิดเหร่าฎ่อตุลยันนะฮ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๙ บ้านท่าเทศ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นศาสนสถานในศาสนาอิสลาม คำว่า เหร่าฎ่อตุลยันนะฮ์ หมายถึงสวนสวรรค์ จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๒๘ ด้วยการนำของนายหมัด อาลี กับชาวบ้านในพื้นที่ ได้รับบริจาคที่ดินจากนายโกบ ขันนุ้ย เนื้อที่จำนวน ๒ งาน จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๙๒ เมื่อ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๐ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว มียอด ๑ โดม ขนาดกว้าง ๘.๕ เมตร ยาว ๑๕.๕ เมตร ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมละหมาดประจำทุกวันเป็นที่เผยแผ่ศาสนา จัดกิจกรรมและเป็นที่ประชุมของ..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดหนองน้ำขาว
มัสยิดหนองน้ำขาว

มัสยิดหนองน้ำขาว ตั้งอยู่เลขที่ ๗๑ หมู่ ๒ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จัดตั้งโดยนายโสป ขาวดี จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๗๑ เมื่อ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๐ ตั้งอยู่บนพื้นที่ ๒ ไร่ อาคารมัสยิด เดิมเป็นอาคาร ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอาคารชั้นเดียว ขนาด กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สำหรับประกอบพิธีกรรมละหมาดประจำทุกวัน และจัดกิจกรรมฮารีรายอเป็นประจำทุกปี อีกทั้งเป็นศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ให้การศึกษาศาสนาอิสลามแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านหนองน้ำขาว ปัจจุบันมัสยิดหนองน้ำขาว ม..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม
มัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม

มัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม เดิมชื่อมัสยิดหยู่ดนมัสยิด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มัสยิดตั้งอยู่ในเนื้อที่ ๖ ไร่เศษ โดยมีนายฮัจยีแอ ใจสมุทร เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างมัสยิด ลักษณะอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อมาได้มีการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนขึ้น คือ โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนได้เรียนทั้งวิชาศาสนาและวิชาสามัญ โดยจัดในวันจันทร์ –วันศุกร์ เรียนการเรียนศาสนาและวิชาสามัญ วันเสาร์เรียนฟัรดูอีนหรือโรงเรียนตาดีกา และวันอาทิตย์อบรมมุสลิมฮ์สำหรับผู้หิง ปัจจุบัน..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดมะกอมุ้ลอามีน
มัสยิดมะกอมุ้ลอามีน

มัสยิดมะกอมุ้ลอามีน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านท่าคลอง ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คำว่า มะกอมุ้ลอามีน หมายถึง สถานที่มีความสงบ มัสยิดมะกอมุ้ลอามีนแยกมาจากมัสยิดสูหยู่ดนอิสลาม จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๓๖ ด้วยการนำของนายเดช จิตเที่ยง จัดสร้างเป็นอาคารชั้นเดียว เนื้อที่จำนวน ๓ งาน ๕ ตารางวา จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๑๒๑ เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ อาคารมัสยิดเป็นอาคารชั้นเดียว มียอดโดม ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๗ เมตร ปัจจุบันมัสยิดมะกอมุ้ลอามีน มีนายปรีชา จิตเที่ยง เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดก่อวี้ยุ้นอิสลาม
มัสยิดก่อวี้ยุ้นอิสลาม

มัสยิดก่อวี้ยุ้นอิสลาม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านวังยาว ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นศาสนสถานในศาสนาอิสลาม คำว่า กอวียุ้นอิสลาม หมายถึง แกนหรือความแข็งแกร่งของอิสลาม เป็นมัสยิดเก่าแก่แห่งหนึ่ง ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี ๒๔๙๐ ด้วยการนำของนายอีด ขันนุ้ย กับชาวบ้านใยพื้นที่ โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายเหริน ขาวดี เนื้อที่จำนวน ๔ ไร่ จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๑๙ เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๙๒ ปัจจุบันอาคารมัสยิดเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ไม่มียอดโดม ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมละหมาดประจำท..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com