ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

กลุ่มอาชีพ / สินค้า ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
tag กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเล็กในป่าใหญ่

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ได้สนับสนุนให้สมาชิกในโครงการปลูกกล้วยเพื่อเป็นรายได้ระหว่างรอผลผลิตของไม้ผล ในปี 2543 ได้รับพระราชทานเครื่องอบ เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร..

 

อ่านต่อ

tag กลุ่มแปรรูปเห็ดบ้านเล็กในป่าใหญ่


 

อ่านต่อ

tag กลุ่มผ้าทอมือ
กลุ่มผ้าทอมือ


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com