ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
tag วัดบ่อประดู่
วัดบ่อประดู่

     วัดบ่อประดู่ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถและศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย       สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่  5 ธันวาคม 2420 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 14 สิงหาคม 2485 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร     เจ้าอาวาส  มี 9 รูป คือ รูปที่ 1 พระอธิการเข่ง พ.ศ.2400-2425 รูปที่ 2 พระอธิการเอี้ยง พ.ศ.2425-2435   รูปที่ 3 พระอธิการเอียด พ.ศ.2435-2440  รูปที่ 4 พระอธิการเปีย พ.ศ.244..

 

อ่านต่อ

tag วัดจันทร์
วัดจันทร์


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com