ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
 

 

 

 

 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
tag ตลาดน้ำเขาชัยสน
ตลาดน้ำเขาชัยสน

ตลาดน้ำเขาชัยสน เป็นตลาดน้ำแห่งแรกของจังหวัดพัทลุง มีทัศนียภาพที่เป็นธรรมชาติและสวยงาม มีน้ำที่ไหลมาจากถ้ำน้ำเย็นของภูเขาเขาชัยสนตลอดทั้งปี ตลาดน้ำเขาชัยสนตั้งอยู่ใจกลางเมืองเขาชัยสน สำหรับวัตถุประสงค์ในการเปิดตลาดน้ำแห่งนี้ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้าภูมิปัญญาของชาวเขาชัยสน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดพัทลุง อันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดพัทุลง ทั้งนี้ย..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com