ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
 

 
ประวัติความเป็นมา ปูยู เป็นชื่อของตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองสตูล พื้นที่เป็นเกาะ ต้องเดินทางโดยทางเรือเพียงอย่างเดียว อาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย มีแนวสูงเป็นเส้นแบ่งเขตประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้ชายเลน และเป็นภูเขาหินส่วนใหญ่
   
สภาพทั่วไปของตำบล
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ทิศใต้ ติดกับ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,817 คน และจำนวนหลังคาเรือน 554 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ประมง
อาชีพเสริม รับจ้าง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) ถ้ำลอด
2) สถานีอนามัย
3) โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบย
4) ที่ทำการ อบต.
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com