ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลคูขุด ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบสงขลา มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน7,825 ไร่ มีหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน มี วัด จำนวน 5 แห่ง โรงเรียนการประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง มีสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง
   
สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลคูขุด มีประชากร รวม 4,763 คน การนับถือ นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 95% นับถือศาสนาอิสลาม 5% มีการตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบสงขลา
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ อบต.คลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกระดังงา , ตำบลจะทิ้งพระ , ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลสาบสงขลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,069 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,215 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ประมง รับจ้าง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา
2) วัดคูขุด
3) วัดแหลมวัง
4) วัดดอนคัน
5) วัดศรีไทย
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล : ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 
โทร./โทรสาร 0-7445-8215
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com