ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลแหลมสนไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าตั้งเป็นตำบลตั้งแต่เมื่อใด เพียงสันนิษฐานได้ มีคนอพยพมาจากถิ่นอื่น มาประกอบอาชีพประมง ค้าขาย และทำสวนมะพร้าว บริเวณหัวแหลมบ้านบุโบย ซึ่งเป็นที่ตั้งหมู่ที่ 3 ในปัจจุบัน มี 6 หมู่บ้าน
   
สภาพทั่วไปของตำบล เป็นที่ราบชายฝั่ง ประกอบด้วยป่าชายเลน โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1-2 เมตร
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ บ.ราไว ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ทิศใต้ ติดกับ บ.บ่อเจ็ดลูก ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
ทิศตะวันออก ติดกับ บ.ตูเตหริว ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,454 คน และจำนวนหลังคาเรือน 770 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ประมง
อาชีพเสริม ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1) ชายหาด และป่าชายเลน
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com