ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลขอนคลานเดิมอยู่รวมกับตำบลทุ่งบุหลัง ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ตำบลทุ่งบุงหลัง แยกตัวไปตั้งใหม่ จึงเป็นตำบลขอนคลานในปัจจุบันชื่อบ้านขอนคลานมีนิทานเล่ากันว่าครั้งหนึ่งมีชายเรือพากันมาขึ้นฝั่งและพักบริเวณชายหาดขอนคลาน และขณะนั่งพักชาวเรือคนหนึ่งใช้มีดสับบนขอนไม้ ปรากฎว่าขอนไม้ขยับตัวและเคลื่อนไปข้างหน้า ทุกคนจึงอุทานว่า "ขอนคลาน ขอนคลาน" เมื่อเพ่งพิศดูปรากฎว่าเป็นงูใหญ่ ต่อมาชาวบ้านเรียกชื่อตำบลว่า "ตำบลขอนคลาน"
   
สภาพทั่วไปของตำบล ภูมิประเทศของตำบลขอนคลานส่วนใหญ่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล บางแห่งเป็นป่าชายเลนมีไม้ชายเลนขึ้นหนาแน่น สภาพพื้นดินเป็นดินปนทราย ชายฝั่งชายหาดเป็นสีดำส่วนใหญ่
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ทิศใต้ ติดกับ ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,168 คน และจำนวนหลังคาเรือน 485 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ประมง
อาชีพเสริม ค้าขาย ทำนา ทำสวนมะพร้าว
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) โรงเรียนบ้านราไว
2) โรงเรียนบ้านขอนคลาน
3) มัสยิดบ้านขอนคลาน
4) มัสยิดบ้านท่าคลอง
5) สถานีอนามัยบ้านขอนคลาน
6) ที่การองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน
7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลาน
8) หาดราไว

   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com