ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 

 
ประวัติความเป็นมา "ปากจั่น" เดิมมาจากชื่อเมืองหน้าด่านขึ้นกับเมืองชุมพร มีชื่อเรียกในสมัยนั้นว่า "ตำบลประจัน" ต่อมาได้เรียกเพี้ยนว่า "ปากจั่น" จนถึงปัจจุบัน
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบสูงทางตอนเหนือและที่ราบต่ำทางตอนใต้ มีพื้นที่ประมาณ 134.50 ตร.ม. เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ อบต. จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ทิศใต้ ติดกับ อบต.มะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต. จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,000 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,150 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) น้ำตกเก้าชั้น
2) วัดสุวรรณคีรี
3) ศาลเจ้าหลักเมือง
5) อบต.ปากจั่น
6) สถานีอนามัยตำบลปากจั่น
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com