ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

 
ประวัติความเป็นมา ในสมัยก่อนพื้นที่แห่งนี้เป็นป่าใหญ่ มีบ้านเรือนราษฎรอาศัยอยู่โดยทั่วไป ได้มีช้างโขลงหนึ่งเข้ามาทำลายบ้านเรือนและพืชผลของราษฎรได้รับความเสียหาย โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม(โขลง) หนึ่งวิ่งแยกไปทางด้านซ้ายและอีกกลุ่มหนึ่งวิ่งแยกไปทางขวา ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตำบล โดยยึดหลักที่ช้างป่าวิ่งไปทางซ้ายเป็นตำบลช้างซ้ายและที่ช้างป่าวิ่งไปทางด้านขวา เรียกเป็นตำบลช้างขวาจนถึงปัจจุบันนี้
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่ร้อยละ 30 ค่อนข้างราบเรียบและพื้นที่มีสภาพเรียกกึ่งลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงค่อนข้างลอนลาดชัน นอกจากนี้ ยังมีภูเขาเป็นหย่อม ๆ และมีคูคลองหลายสายกระจายอยู่ทั่วไป คลองที่สำคัญเช่น คลองทับซ้อน คลองเครียง คลองกงกว้าง เป็นต้น
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ , ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทุ่งกง , ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,467 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,370 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) ถ้ำคูหา (วัดคูหา)
2) วัด/สำนักสงฆ์ 6 แห่ง
3) โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
4) สถานีอนามัย 2 แห่ง
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com