ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลพุนพิน เป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา มีสวนบ้างเล็กน้อย
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหัวเตย , ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,190 คน และจำนวนหลังคาเรือน 785 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. วัด 1 แห่ง
2. อบต.
3. โรงเรียน 2 แห่ง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com