ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลละแมเดิมเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหลังสวน ต่อมามีการแยกอำเภอเป็นอำเภอละแม จึงมาขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอละแมจนถึงปัจจุบัน และมีหมู่บ้านในการปกครอง 19 หมู่บ้าน
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่ของตำบลเป็นที่ราบเชิงเขา ด้านตะวันตกติดภูเขา ด้านทิศตะวันออกติดอ่าวไทย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ ส่วนที่อยู่ติดชายทะเลจะมีอาชีพทำการประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งคาวัด ต.ทุ่งหลวง และ ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ทิศใต้ ติดกับ ต.สวนแตง และ ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ป่าสงวนแห่งชาติ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 11,357 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,062 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1. ชายทะเล
2. น้ำตกจำปูน
3. หาดอรุโณทัย
4. ล่องแก่งคลองละแม
5. น้ำตกคลองกลาง
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล : -
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com