ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

การคมนาคม ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
tag ตำบลท้องเนียน
ตำบลท้องเนียน

- ถนนราดยาง จำนวน 3 สาย 1. ถนนสายบางแพง - บ้านน้ำโฉ ดำเนินการก่อสรางโดยสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ซึ่งเป็นถนนสายหลักของตำบล 2. ถนนสายบางแพง - พรุคลุ้ม ดำเนินการก่อสร้างโดยการอุทิศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3. ถนนสายบางแพง - โรงแยกก๊าซขนอม รับผิดชอบโครงการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันมอบให้ อบต. ดูแล) - ถนนคอนกรีต จำนวน 3 สาย 1. ถนนสายหน้าหมู่บ้านขนอมธานี หมู่ที่ 8 ก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนตำบล 2 .ถนนสาย ร.ร.คีรีวง - สี่แยกต้นจันทร์ หมู่ที่ 3 ก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนตำบล 3. ถนนสายบ้..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com