ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
 

 
ประวัติความเป็นมา " ตำบลกระโสม" สมัยสงครามเก้าทัพพม่าได้ยกทัพมาตีเมืองถลาง ชาวบ้านได้ถอยกระจัดกระจายมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณที่ตั้งตำบลปัจจุบัน จนได้ชื่อว่า "บ้านชาวหลาง" และได้ขยายอาณาเขตพื้นที่ออกไปเรื่อย ๆ และได้สร้างวัดขึ้นมาชื่อว่า "วัดมาตุคุนาราม" ในปัจจุบัน มีเจ้าเมืองครองเมืองตะกั่วทุ่ง มีลูกสาวชื่อ "โสม" ซึ่งมีเชื้อสายมุสลิม จึงได้ตั้งชื่อตำบลนี้ว่า "กะโสม" ซึ่งหมายถึง (พี่ผู้มีอาวุโสที่เป็นหญิง" และต่อมาเรียกเปลี่ยนเป็น "กระโสม" จนถึงปัจจุบันนี้
   
สภาพทั่วไปของตำบล เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่าน ส่วนหนึ่งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,081 คน และจำนวนหลังคาเรือน 700 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่, ประมงชายฝั่ง
อาชีพเสริม รับจ้าง,ค้าขาย
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) อุทยานการศึกษาวัดสุวรรณคูหา
2) น้ำตกรามัญ
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com