ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

โปรแกรมที่ 2 “ตามรอย... อารยธรรมอิสลามปัตตานี”
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

โปรแกรมที่ 2 “ตามรอย... อารยธรรมอิสลามปัตตานี”

กำหนดการเดินทาง 

08.00 น.  คณะออกเดินทางจากที่พัก จากนั้นนำคณะเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว 
  • ชมมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี นับว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกรูปทรงคล้ายกับ “ทัชมาฮาล” ประเทศอินเดีย ซึ่งสร้างในปี พ.ศ. 2497 ใช้เวลาดำเนินการสร้างประมาณ 9 ปี เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการประกอบ ศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมีรูปทรงคล้ายกับทัชมาฮาลของอินเดีย ตรงกลางอาคารมียอดโดมขนาดใหญ่และมีโดมบริวาร 4 ทิศ มีหอคอยอยู่สองข้าง บริเวณด้านหน้ามัสยิดมีสระน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ภายในมัสยิดมีลักษณะเป็นห้องโถง มีระเบียงสองข้างภายในห้องโถงด้านในมีบัลลังก์ทรงสูงและแคบ
  • ชมมัสยิดกรือเซะ มรดกอารยธรรมแห่งมหานครปัตตานีชมสถาปัตยกรรมแบบตะวันออกกลาง สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย มัสยิดกรือเซ๊ะ หรือมัสยิดปินตูกรือบัง ได้เป็นโบราณสถานและทำการบูรณะ เมื่อปี พ.ศ.2478 และได้ทำการบูรณะอีกครั้ง ในปี พ.ศ.2500 และในปี พ.ศ.2525 ได้ทำการบูรณะอีกครั้งเนื่องในโอกาสสมโภชน์ กรุงรัตนโกสินทร์ สิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างก็คือ ศีลปะของมัสยิดกรือเซ๊ะ เป็นศิลปะแบบเปอร์เซีย ไม่ว่าจะเป็นซุ้มโค้งประตูหรือเมี๊ยะรอบ ล้วนแล้วแต่เป็นทรงและศีลปแบบเปอร์เซียทั้งสิ้น มัสยิดกรือเซะยังคงถูกบันทึกว่าเป็นมัสยิดที่งดงามภายในมัสยิดมีลวดลายอันวิจิตร บนยอดโดมของมัสยิดกรือเซะหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์
  • เยี่ยมชมวังเจ้าเมืองสายบุรีและชมความสวยงามของ วังเก่า“วังยะหริ่ง”สร้างขึ้นแบบสไตล์ยุโรป ผสมผสานศิลปกรรมพื้นเมืองและชวาซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองยะหริ่ง
  • วังพิพิธภักดี วังเก่าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก    อยู่ตรงข้ามวังสายบุรี  พระยาพิพิธภักดีบุตรชายเจ้าเมืองยะหริ่งได้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเรือนหอ  เป็นอาคารไม้สองชั้น  ฝีมือช่างท้องถิ่นโดยนำแบบตะวันตก  และศิลปะท้องถิ่นมาผสมผสานกัน คือมีหน้ามุขแบบตะวันตก ลูกกรงบันไดเป็นลายปูนปั้นรูปดอกไม้  ผนังกั้นห้องภายในอาคารเป็นผนังโค้งศิลปะแบบตะวันตก  ช่องลมเป็นลวดลายพรรณพฤกษาศิลปชวา  ปัจจุบันวังนี้ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์

12.00 น. รับประทานอาหาร ณ หาดตะลีกาโปร์  

13.00 น.   หลังอาหาร นำคณะเดินทางต่อ
  • ชมมัสยิดบ้านดาโต๊ะ หรือ มัสยิดดาโต๊ะ ต.แหลโพธิ์ อ.ยะหริ่ง และสุสานต้นกูปีซา เป็นมรดกของเมืองยะหริ่ง กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ.สภาพปัจจุบัน มัสยิดนี้มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่สร้างแต่เดิมอยู่ทางทิศตะวันตกและส่วนที่สร้างต่อเติมออกมาจากทิศตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพื้นที่ในการประกอบศาสนกิจให้กว้างขวางเพียงพอกับประชากรในหมู่บ้าน มีเสาด้านข้างทรงกลม ช่องประตู หน้าต่าง โค้งมนแบบโคธิคของยุโรป โดมใหญ่ตรงกลางสร้างเสร็จเรียบร้อยแต่หลังคาส่วนหน้าและด้านข้างไม่มี ตัวอาคารก่ออิฐถือปูนทั้งหลังโดยยังไม่ได้ฉาบปูน
  • เยี่ยมชม “ย่านบ้านเก่า”  แวะร้านเพชรฮาดี แหล่งทำเครื่องประดับเพชร ทอง นาก  ลายพื้นเมืองชื่อดัง และซื้อของฝากสินค้า OTOP  

17.00 น. เดินทางกลับและถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ  


***โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 

 

แผนที่ : 
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com