ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
กระท่อม และบังกะโล
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องประดับ
เครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
บริษัททัวร์
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

สถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

ประวัติของ  สถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล โดยย่อ

๑.๑  เกี่ยวกับการจัดตั้ง

ในชั้นต้นไม่สามารถที่จะทำการตรวจสอบได้ว่า ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง ที่เท่าใด    และโดยคำสั่ง

ของผู้ใด   เพราะไม่มีเอกสารหลักฐานหรือบุคคลที่ยืนยันได้    จากการสันนิษฐานน่าจะจัดตั้งขึ้นมาพร้อม ๆ  กับการจัดตั้งเมืองสตูล  หรือการจัดตั้งเมืองสตูลเพียงเล็กน้อย อีกทั้งลักษณะของตัวอาคาร      และที่ตั้งเดิมเป็นมาอย่างไรไม่สามารถทราบได้

๑.๒  ประวัติโดยทั่วๆ ไปที่น่าสนใจ

ในการตรวจสอบจากพยานเอกสารและพยานหลักฐานอื่น สำหรับในส่วนของตัวอาคารเก่าที่ใช้อยู่เมื่อก่อน   ได้ทำการปลูกสร้าง   เมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๙๖   ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขที่  สต.๙๙         เป็นอาคารลำดับที่   ๑  ลักษณะรูปทรงเป็นอาคาร  ๒   ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้     ทรงจั่วหลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนเล็ก    อาคารจัดสร้างโดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด    สถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล   เริ่มใช้ปฏิบัติราชการมาแต่ปี พ.ศ.  ๒๔๙๗    รวมเวลาก่อสร้างประมาณ   ๑  ปี   ได้ทะเบียนบ้านเลขที่   ๕๗   ถนนสตูลธานี    ตำบลพิมาน    อำเภอเมือง จังหวัดสตูล   นับอายุตัวอาคารหลังเดิมใช้ปฏิบัติราชการ    ร่วมกับกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๓๕ อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลได้สร้างแล้วเสร็จ        จึงได้แยกสถานที่ปฏิบัติราชการไปอยู่  ณ อาคารหลังใหม่ ซึ่งอยู่ด้านหลังสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล  ส่วนอาคารหลังเดิมที่เคยใช้ร่วมกัน สถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล   ได้ใช้ในส่วนตัวอาคารชั้นล่างทั้งหมด  ส่วนชั้นบนอยู่ในลักษณะว่างเปล่า      ต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงโครงสร้างตำรวจใหม่โดยมีการขยายอัตรา พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งกำลังส่วนบังคับบัญชาเพิ่มขึ้น จึงทำให้สถานที่ปฏิบัติราชการไม่มีเพียงพอ  จำเป็นต้องใช้อาคารชั้นบนที่ว่างอยู่บางส่วน   สำหรับปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชา  ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.  ๒๕๓๘  มาจนถึงปัจจุบัน

๒. สภาพทางภูมิศาสตร์

๒.๑  สถานที่ตั้ง

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสตูล  ตั้งอยู่ที่  เลขที่ ๕๗   ถนนสตูลธานีตำบลพิมานอำเภอเมือง จังหวัดสตูล พิกัด พี.เอช. ๑๘๓๓๑๕

๒.๒  จำนวนพื้นที่รับผิดชอบและสภาพของพื้นที่      (รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑,๘๖๓.๒๔  ตร.กม)

มีจำนวนพื้นที่รับผิดชอบทางบกประมาณ ๗๔๔.๒๕๔ ตารางกิโลเมตร     พื้นที่ทะเลประมาณ

๑,๑๑๘.๙๘๖  ตารางกิโลเมตร   สภาพพื้นที่โดยทั่วไป  เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบชายฝั่ง  มีเนินเขา และภูเขาเป็นบางส่วน ตลอดทั้งมีแนวชายฝั่งยาว  ๓๕  กิโลเมตร และมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นเกาะ ประมาณ  ๖๒  เกาะ

๒.๓  ที่ตั้งประกอบด้วยทิศ และจัดอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ   มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ อำเภอควนโดน  และพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ของอำเภอ

ท่าแพ จังหวัดสตูลทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย และทะเลอันดามัน

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ ตำบลควนสะตอ อำเภอควนโดนจังหวัดสตูล  และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล และทะเลอันดามัน

๒.๔  ถนน แม่น้ำ และภูเขาที่สำคัญ

๒.๔.๑  ถนนสายหลักที่สำคัญ  ซึ่งเป็นทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดที่มีอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน  ๕  สาย คือ

๑)  เส้นทาง สาย สตูล – หาดใหญ่ ระยะทาง ๙๘ กิโลเมตร ( ตอน สตูล – ฉลุง )

๒)  เส้นทาง สาย สตูล – ตรัง ระยะทาง  ๑๓๗  กิโลเมตร  ( ตอน ฉลุง – ละงู )

๓)  เส้นทาง สาย สตูล – ตำมะลัง  ระยะทาง   ๙  กิโลเมตร

๔)  เส้นทาง สาย สตูล – เจ๊ะบิลัง   ระยะทาง  ๑๕  กิโลเมตร

๕)  เส้นทางสาย สตูล–ตำบลตันหยงโป (เป็นเส้นทางของทางหลวงชนบท)

๒.๔.๒  แม่น้ำที่สำคัญ     คลองมำบัง

๒.๔.๓  ภูเขาที่สำคัญ      เทือกเขาสันกาลาคีรี  ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย

กับประเทศมาเลเซีย

๓. ประชากร

๓.๑  จำนวนประชากรในพื้นที่

ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบยอดสำรวจ  เมื่อสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔   มีจำนวนประชากร ทั้งสิ้น ๘๙,๗๒๓  คน  แยกเป็นประชากรชาย  จำนวน  ๔๔,๕๙๒  คน  ประชากรหญิง จำนวน  ๔๕,๑๓๑  คน  ตำรวจทั้งหมด  ๑๗๑  นาย  รับผิดชอบประชาชน  ๑/๕๒๕ คน (อัตราอนุญาต  ๒๔๓  นาย ๑/๓๖๙ คน)

๓.๒  จำนวนคนต่างด้าว

มีคนต่างด้าวอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน   ๔๓   คน    ยอดหลักฐานที่ควบคุมเมื่อ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔

๓.๓  บุคคลต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพอยู่ในเขตพื้นที่

ในปัจจุบันมีบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพ อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ส่วนใหญ่   ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประมง  และอีกส่วนหนึ่งประกอบอาชีพรับจ้าง ทั่วไป  เฉพาะการเปลี่ยนอัตราของบุคคล  ในส่วนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่สามารถที่จะระบุจำนวนประมาณให้เป็นที่แน่นอนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับการครองชีพและเศรษฐกิจเป็นสำคัญ (แรงงานต่างด้าวต่อใบอนุญาต  ๑,๐๙๐  ราย  พม่า  ๑,๐๕๕  ราย    ลาว  ๒๐ ราย  กัมพูชา ๑๕  ราย)  ข้อมูลประจำเดือน มีนาคม  ๒๕๕๔

๓.๔  เชื้อชาติ   สัญชาติและศาสนา   ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบส่วนใหญ่   มีเชื้อชาติไทย   สัญชาติไทยโดยกำเนิด     ศาสนาที่มีอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ   ได้แก่    ศาสนาอิสลาม    ๘๐    เปอร์เซ็นต์     ศาสนาพุทธ  ๑๘.๔๒  เปอร์เซ็นต์  ศาสนาคริสต์  ๑  เปอร์เซ็นต์   และศาสนาอื่น ๆ  ๐.๕๘  เปอร์เซ็นต์

๓.๕  อาชีพหลัก และอาชีพรอง

๓.๕.๑  อาชีพหลัก ได้แก่

๑)  ทำการประมงทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก

๒)  ทำสวนยางพารา ทำนา  ทำปาล์มน้ำมัน

๓)  ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว

๔)  ประกอบกิจการนากุ้ง

๓.๕.๒  อาชีพรอง ได้แก่
๑)  ปลูกพืชผักสวนครัว  ทำสวนผลไม้

๒)  ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป

๓)  ประกอบกิจการขนาดเล็กเป็นการส่วนตัว เช่น บ่อปลา และบ่อปู

๔. เขตการปกครองในพื้นที่รับผิดชอบ (พื้นที่ทางบกประมาณ ๗๔๔.๒๕๔ ตร.กม.,ทางทะเล ๑,๑๑๘.๙๘๖ ตร.กม.)รวมพื้นที่ทั้งหมด ๑,๘๖๓.๒๔ ตร.กม.

 

 

 

วันเปิดทำการ :  ทุกวัน
 

 

เวลาเปิดทำการ :  24 ชม.
 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

    0-7471-1088 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-7471-1088

 

 

แผนที่ : 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com