ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลนาคา กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

หมู่บ้าน ชุมชน ตำบลนาคา กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
tag  อำเภอสุขสำราญ
 อำเภอสุขสำราญ

อำเภอสุขสำราญ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๕ ซึ่งแยกการปกครองจากอำเภอ กะเปอร์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดระนอง ห่างจากตัวจังหวัด ๙๔ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๓๙๕.๐๗๘ ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือจดอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ทิศใต้จดอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ทิศตะวันออกจดอำเภอบ้านตาขุนและอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันตกจดทะเลอันดามัน แบ่งการปกครองออกเป็น ๒ ตำบล ๑๓ หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น ๑๐,๓๗๗ คน ๒,๑๒๕ ครัวเรือน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ประมาณ ๗๐ % ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com