ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลนาคา กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลนาคา กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 

 
ประวัติความเป็นมา ชื่อ "นาคา" ตั้งตามนิทานพื้นบ้านปรัมปรา เรื่องของครอบครัวหนึ่งที่มีลูกเป็นพญานาค ซึ่งเมื่อโตเป็นหนุ่มได้ออกไปอาศัยอยู่ในทะเล และคอยให้ความช่วยเหลือผู้คนที่ประสบภัยทางทะเลอยู่เสมอ ๆ จนเป็นที่เลื่องลือ และเคารพนับถือของชาวบ้านทั่วไป ภายหลังมีการเรียกชื่อเพี้ยนเป็น "นาคา" มาจนกระทั่งปัจจุบัน
   
สภาพทั่วไปของตำบล ภูมิศาสตร์ของตำบลนาคาเป็นที่ราบเชิงเขาลงสู่ทะเล ชุมชนตั้งอยู่กระจัดกระจายทั่วไปตามพื้นที่ราบเชิงเขาและชายฝั่งทะเล มีพื้นที่ 178,087 ไร่
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบางหิน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลกำพวน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,157 คน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่ ทำการประมง
อาชีพเสริม รับจ้าง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. วัดควนไทรงาม
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา
3. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)
4. แหล่งตกปลา
5. มัสยิด
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com