ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
การคมนาคม
 

 

 

 

 

วัด ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
tag วัดธาตุคีรีเขต
วัดธาตุคีรีเขต

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 15 พ.ค. พ.ศ. 2436 แต่เดิมคงเป็นเพียงที่พักสงฆ์สำหรับพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสี ชาวบ้านเรียก “วัดลุ่ม” หรือวัด “ตลาดใต้” มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ โกศทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดพระธาตุคีรีเขต” สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 ส.ค 2462 ปัจจุบันมีพระครูศรีปริยัตยากรดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และเจ้าคณะอำเภอตะกั่วป่า..

 

อ่านต่อ

tag วัดคงคาภิมุข
วัดคงคาภิมุข

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 15 ก.ค. พ.ศ. 2305 เดิมชื่อว่า “วัดคงคา” เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึง ต่อมา พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดคงคาภิมุข” สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เป็นสถานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด จัดกิจกรรมบวชชีพราหมณ์ในช่วงเดือน ก.พ. ของทุกเดือน ปัจจุบันมีพระครูนันท ปัญญากร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส..

 

อ่านต่อ

tag วัดนิกรวราราม
วัดนิกรวราราม

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2336 โดยมีคุณตาแก้วและคุณตารามเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดย่านยาว” ตามชื่อบ้าน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัด “นิกรวราราม” ในปี พ.ศ. 2486ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2385 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่เก็บรวมรวมศพผู้ประสบภัยในเหตุการณ์พิบัติสึนามิ เพื่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ปัจจุบันมีพระอธิการวิชิต พุทฺธวิชิโต ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส..

 

อ่านต่อ

tag วัดเสนานุชรังสรรค์
วัดเสนานุชรังสรรค์

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 20 พ.ค. พ.ศ. 2390 โดยพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร) ผู้สำเร็จราชการเมืองตะกั่วป่า เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดใหม่กำแพง” เนื่องจากกำแพงด้วยอิฐถือปูน สูง 2 เมตร ทั้ง 4 ด้าน และสร้างพระอุโบสถขึ้นตอนกลาง ตามแบบของวัดมหรรณพาราม ในอดีตวัดแห่งนี้เป็นวัดหลวง เป็นสถานที่ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตลอดมาในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 วัดเสนานุชรังสรรค์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 ม.ค. พ.ศ. 2449 ปัจจุบันมีพระอธิการเอื้อน ขนฺติสาโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com