ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบล ลำไพล เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเทพามีร่องรอยประวัติศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 200 ปี สภาพพื้นที่เป็นที่ราบภูเขา มีแม่น้ำไหลผ่าน อดีตมีพืชพันธุ์ไม้ธรรมชาติ อาทิเช่น พืชประเภทสมุนไพรมาก จึงได้ชื่อว่า "ลำไพล"
   
สภาพทั่วไปของตำบล เป็นที่ราบลุ่ม ภูเขา สภาพดินเป็นดินร่วน และดินร่วนภูเขา
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 12,348 คน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำสวนยาง
อาชีพเสริม ทำสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักเพื่อการค้า
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1. เจดีย์บ้านควนเจดีย์
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล : ที่อยู่ : 282 ม.1 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90260
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com