ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลคลองท่อมใต้พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ 85% ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน คือ บ้านเหนือ บ้านคลองท่อมใต้ บ้านคลองขนาน บ้านแชงเปิง บ้านวังหิน บ้านใต้ บ้านในควน บ้านหน้าค่าย
   
สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลคลองท่อมใต้มีพื้นที่ทั้งหมด 54,500 ไร่ พื้นที่เป็นที่ราบติดชายทะเล ดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะกับการทำสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเพหลาและตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,780 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,662 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย ประมง และรับจ้าง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1. ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม
2. โรงพยาบาล
3. โรงเรียน สถานศึกษา
4. เทศบาล
5. วัด โบสถ์ มัสยิด
6. พิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล : -
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com