ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

 
ประวัติความเป็นมา เป็นเมืองโบราณสมัยทราวดี มีหลักฐานการขุดพบเครื่องใช้ เครื่องประดับ (ลูกปัดหิน) ที่บริเวณบ้านท่าม่วง และมีเจดีย์เก่าแก่ที่วัดอัมพาวาส ซึ่งปัจจุบันมีต้นโพธิ์ขึ้นปกคลุม เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน มีการปกครองมานานแล้ว มีกำนัน จำนวน 8 คน จากประวัติศาสตร์ที่เล่ากันมา พระยาภูวย์วังบวร ยกทัพจากเมืองหลวงมาปราบพวกพม่าฝ่ายใต้ เมื่อปราบสำเร็จสร้างวัดขึ้นมา 1 วัด คือ วัดโครามย์ 1 หลัก และคลองวัง 1 หลัก
   
สภาพทั่วไปของตำบล มีพื้นที่ประมาณ 21,065 ไร่ มีครัวเรือน 752 ครัวเรือน ประชากร 3,002 คน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน ประมงชายฝั่ง อากาศไม่ร้อนจัด ฝนตกชุดเดือน ส.ค.-ธ.ค.ผลการพัฒนาตามข้อมูล กชช.2 ค เป็นหมู่บ้านก้าวหน้า 7 หมู่บ้าน ปานกลาง 1 หมู่บ้าน ราษฎรมีรายได้เฉลี่ย 16,245 บาท/คน/ปี
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.สมอทอง , ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
   
จำนวนประชากรของตำบล
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) วัดอัมพาวาส
2) วัดถ้ำใหญ่
3) วัดถ้ำหินเตียบ
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com