ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเมือง จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเมือง จังหวัดพังงา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลลำแก่นเป็นตำบลเก่าแก่ของอำเภอท้ายเหมือง จัดตั้งมาพร้อมกับอำเภอท้ายเหมือง แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้านดังนี้ หมู่1 บ้านลำรู หมู่ 2 บ้านเขาหลัก หมู่ 3 บ้านลำแก่น หมู่ 4 บ้านท่าดินแดง หมู่ 5 บ้านทับละมุ หมู่ 6 บ้านดอนจันทร์
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื่นที่ตำบลลำแก่นเป็นที่ราบเชิงภูเขา มีคลองลำแก่นไหลผ่าน ด้านทิศตะวันตกติดทะเลอันดามัน พื้นที่ทั้งหมด 19,540 ไร่ สภาพดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก และมีฝนตกชุกเกือบปีเนื่องจากได้รับอทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,001 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,218 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำสวนยางพารา รองลงมาเป็น ประมง และรับจ้าง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1.วัดหลักแก่น
2.ศาลพ่อตาเขาหลัก
3.วัดเคียงคู่
4.น้ำตกโตนปริง
5.ชายทะเลเขาหลัก
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com