ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

มัสยิดอิฮซาน
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

มัสยิดอิฮซาน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่๑ บ้านตาบาฮีเล ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เลขทะเบียนมัสยิด ๔๓/๒๔๙๖ จดทะเบียนเมือวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๔๙๖ เป็นศาสนสถานที่มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมแห่งหนึ่งในอำเภอตากใบ เป็นศาสนสถานที่ให้บริการในการปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนาประจำวันและปฏิบัติศาสนกิจร่วมในวันศุกร์ มีศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดที่ให้บริการเด็ก เยาวชนในชุมชนได้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนบัญญัติเบื้องต้น อีกทั้งยังให้บริการในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ในเทศกาลสำคัญต่างๆเช่น วันตรุษของอิสลาม กิจกรรมในเดือนรอมฏอนเป้นต้น ปัจจุบันมีนายมะยูโซ๊ะ มะ ดำรงตำแหน่งอิหม่าม มีสัปบุรุษ ๔๕๐ ครัวเรือน

 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

  บุคคลอ้างอิง นายมะยูโซ๊ะ มะ
  ชื่อที่ทำงาน สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
  เลขที่ 333 หมู่ที่/หมู่บ้าน 1
  ตำบล เจ๊ะเห อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96110
  โทรศัพท์ 0812962932
  -----------------
  ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากเว็บไซต์ http://m-culture.in.th

 

 

แผนที่ : 
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com