ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
tag วัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห

วัดชลธาราสิงเห นอกจากจะเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแตกต่างจากที่อื่นแล้ว ยังเป็นวัดที่มีความสำคัญ กับประวัติศาสตร์ของชาติไทยเป็นอย่างมาก โดยเมื่อครั้งอังกฤษได้มลายูเป็นเมืองขึ้นนั้น ไทยต้องยอมเสียดินแดนให้แก่อังกฤษไปแล้วถึง 4 รัฐ คือ กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรีและปะลิส พร้อมด้วยหมู่เกาะใกล้เคียง  อีกทั้งยังได้มีการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับมลายู  ซึ่งอังกฤษพยายามจะรวมนราธิวาสไว้ในเขตมลายูด้วย แต่ไทยได้ยกเอาวัดชลธาราสิงเหซึ่งเป็นวัดไทยมาเป็นข้ออ้าง มีผลให้ดินแดนแห่งนี้ไม่ต้องผนวกเข้ากั..

 

อ่านต่อ

tag วัดธารากร
วัดธารากร

วัดธารากรหรือวัดบางน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กอสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๐ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนตำบลเจ๊ะเหามกว่า ๒๐๐ ปี ปัจจุบันพระครูสุนทรธรรมานุรักษ์ เป็นเจ้าอาวาสวัด ภายในวัดมีอุโบสถสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ได้รับการขึ้นทะเบียบเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com