ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลอำเภอและตำบลในจังหวัดสงขลา

อำเภอเมืองสงขลา

ตำบลบ่อยาง
ตำบลพะวง
ตำบลทุ่งหวัง
ตำบลเกาะยอ
ตำบลเกาะแต้ว
ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอสทิงพระ

ตำบลกระดังงา
ตำบลวัดจันทร์
ตำบลสนามชัย
ตำบลชุมพล
ตำบลบ่อดาน
ตำบลบ่อแดง
ตำบลจะทิ้งพระ
ตำบลท่าหิน
ตำบลดีหลวง
ตำบลคลองรี
ตำบลคูขุด

อำเภอจะนะ

ตำบลสะกอม
ตำบลสะพานไม้แก่น
ตำบลบ้านนา
ตำบลจะโหนง
ตำบลท่าหมอไทร
ตำบลขุนตัดหวาย
ตำบลคลองเปียะ
ตำบลคู
ตำบลตลิ่งชัน
ตำบลป่าชิง
ตำบลนาหว้า
ตำบลนาทับ
ตำบลน้ำขาว
ตำบลแค

อำเภอนาทวี

ตำบลสะท้อน
ตำบลทับช้าง
ตำบลท่าประดู่
ตำบลคลองกวาง
ตำบลคลองทราย
ตำบลฉาง
ตำบลประกอบ
ตำบลปลักหนู
ตำบลนาหมอศรี
ตำบลนาทวี

อำเภอเทพา

ตำบลลำไพล
ตำบลวังใหญ่
ตำบลท่าม่วง
ตำบลปากบาง
ตำบลเกาะสะบ้า
ตำบลเทพา

อำเภอสะบ้าย้อย

ตำบลสะบ้าย้อย
ตำบลบาโหย
ตำบลบ้านโหนด
ตำบลจะแหน
ตำบลธารคีรี
ตำบลทุ่งพอ
ตำบลคูหา
ตำบลเขาแดง
ตำบลเปียน

อำเภอระโนด

ตำบลระวะ
ตำบลระโนด
ตำบลวัดสน
ตำบลบ่อตรุ
ตำบลบ้านขาว
ตำบลบ้านใหม่
ตำบลพังยาง
ตำบลท่าบอน
ตำบลคลองแดน
ตำบลตาเครียะ
ตำบลปากแตระ
ตำบลแดนสงวน

อำเภอกระแสสินธุ์

ตำบลกระแสสินธุ์
ตำบลโรง
ตำบลเกาะใหญ่
ตำบลเชิงแส

อำเภอรัตภูมิ

ตำบลกำแพงเพชร
ตำบลท่าชะมวง
ตำบลควนรู
ตำบลคูหาใต้
ตำบลเขาพระ

อำเภอสะเดา

ตำบลสะเดา
ตำบลสำนักขาม
ตำบลสำนักแต้ว
ตำบลพังลา
ตำบลทุ่งหมอ
ตำบลท่าโพธิ์
ตำบลปริก
ตำบลปาดังเบซาร์
ตำบลเขามีเกียรติ

อำเภอหาดใหญ่

ตำบลหาดใหญ่
ตำบลบ้านพรุ
ตำบลพะตง
ตำบลทุ่งตำเสา
ตำบลทุ่งใหญ่
ตำบลท่าข้าม
ตำบลคลองอู่ตะเภา
ตำบลคลองแห
ตำบลควนลัง
ตำบลคอหงส์
ตำบลคูเต่า
ตำบลฉลุง
ตำบลน้ำน้อย

อำเภอนาหม่อม

ตำบลพิจิตร
ตำบลทุ่งขมิ้น
ตำบลคลองหรัง
ตำบลนาหม่อม

อำเภอควนเนียง

ตำบลรัตภูมิ
ตำบลห้วยลึก
ตำบลบางเหรียง
ตำบลควนโส

อำเภอบางกล่ำ

ตำบลบางกล่ำ
ตำบลบ้านหาร
ตำบลท่าช้าง
ตำบลแม่ทอม

อำเภอสิงหนคร

ตำบลม่วงงาม
ตำบลรำแดง
ตำบลวัดขนุน
ตำบลสทิงหม้อ
ตำบลหัวเขา
ตำบลชะแล้
ตำบลชิงโค
ตำบลบางเขียด
ตำบลทำนบ
ตำบลปากรอ
ตำบลป่าขาด

อำเภอคลองหอยโข่ง

ตำบลทุ่งลาน
ตำบลคลองหลา
ตำบลคลองหอยโข่ง
ตำบลโคกม่วง

 

 

จังหวัดสงขลา
 
 

นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้

 

จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นเมืองที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ จึงมีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย อีกทั้งยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นจากบรรพบุรุษดั้งเดิม ทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา และการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ ที่น่าสนใจและน่าศึกษามากมายนอกจากนี้สงขลายังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งชายทะเล ทะเลสาบ ป่าไม้ น้ำตก และมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในน้ำ มีอำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคม เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติแห่งสำคัญของภูมิภาคและของประเทศ จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวมาเลเซีย มาเยี่ยมเยือนและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี


จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ประมาณ 7,393 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,620,625 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 26 ของประเทศ ลักษณะพื้นที่ทางทิศเหนือของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล ส่วนทางทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นเขตภูเขาและที่ราบสูง โดยมีเทือกเขาสันกาลาคีรีเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างสงขลาและรัฐเคดาห์ สหพันธรัฐมาเลเซียเมืองสงขลานี้เดิมมีชื่อที่คนไทยใช้เรียกกันว่า "เมืองสทิง” สันนิษฐานว่าชื่อเมือง “สงขลา” น่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “สิงหลา” ที่แปลว่าเมืองสิงห์ อันเป็นชื่อที่พ่อค้าชาวเปอร์เซียอินเดียใช้เรียกกันในอดีต เนื่องจากได้แล่นเรือผ่านเข้ามาในทะเลสาบสงขลา เห็นเกาะหนู-เกาะแมวจากระยะไกลๆ มีลักษณะคล้ายสิงห์ 2 ตัวหมอบเฝ้าปากทางเข้าเมือง จึงตั้งชื่อเมืองตามนั้น หรืออีกข้อสันนิษฐานหนึ่งกล่าวว่า คำว่า “สงขลา” นั้นมาจากคำว่า “สิงขร” ที่แปลว่า “ภูเขา” เนื่องจากเมืองสงขลาในยุคดั้งเดิมตั้งอยู่เชิงเขา เมื่อพ่อค้าชาวมลายูเดินทางเข้ามาค้าขาย ได้ออกเสียงเพี้ยนเป็น “เซ็งคอรา” และต่อมาเมื่อชาวตะวันตกเข้ามา ก็ออกเสียงชื่อเมืองเพี้ยนเป็น “ซิงกอรา” (Singora) จากนั้นจึงค่อยๆ เพี้ยนเป็นคำว่า “สงขลา” ดังปัจจุบันเมืองสงขลาเป็นชุมชนขนาดใหญ่มาตั้งแต่ในอดีต ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลา ในบริเวณที่เป็นอำเภอสทิงพระในปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางการปกครองของดินแดนรอบๆ ทะเลสาบสงขลาในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12–19 มีรูปแบบวัฒนธรรมแบบศรีวิชัย มีการขุดคลองเชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองกับทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย และทำการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวจีนในสมัยราชวงศ์ถัง (ประมาณ พ.ศ. 1201–1450) ต่อมาอาณาจักรศรีวิชัยได้เริ่มเสื่อมอำนาจลงเพราะการรุกรานจากชนชาติต่างๆ ทั้งพวกโจฬะ จากอาณาจักรตันเชอร์ทางภาคใต้ของอินเดีย พวกโจรสลัดมาเลย์ และชาวมุสลิมมลายู ที่อพยพมาจากหมู่เกาะต่างๆ ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีประเทศอังกฤษสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ชุมชนเมืองสทิงพระเก่าก็ได้อพยพโยกย้ายไปตั้งรกรากอยู่ในหลายพื้นที่ของดินแดนแถบนี้ เกิดเป็นเมืองต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แห่งกรุงศรีอยุธยา เมืองสงขลาเป็นหนึ่งในเมืองประเทศราชจำนวน 16 หัวเมือง และในสมัยกรุงธนบุรี เมืองสงขลาเริ่มมีบทบาทสำคัญขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากการค้ากับประเทศจีนเจริญขึ้น มีคนจีนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองสงขลาเป็นจำนวนมาก ต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงแต่งตั้งหัวหน้าคนจีนขึ้นเป็นเจ้าเมือง เมืองสงขลาจึงถูกปกครองโดยเจ้าเมืองในตระกูล ณ สงขลา ติดต่อกันมาเป็นเวลานานถึง 126 ปี เจ้าเมืองชาวจีนเหล่านี้ได้วางพื้นฐานความเจริญด้านต่างๆ และพัฒนาเมืองสงขลาจากที่เป็นเมืองบริวารเล็กๆ ของนครศรีธรรมราช เจริญเติบโตจนกระทั่งกลายเป็นเมืองศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และเป็นที่ตั้งที่ว่าการมณฑลนครศรีธรรมราชระหว่างปี พ.ศ. 2439–2476 ทำการค้าขายกับกรุงเทพมหานคร สิงคโปร์ และเมืองอื่นๆ อย่างเจริญรุ่งเรือง และมีการก่อสร้างศิลปวัตถุและศาสนสถานไว้มากมายบริเวณสองฝั่งปากทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันจังหวัดสงขลาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอควนเนียง อำเภอรัตภูมิ อำเภอบางกล่ำ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะเดา และอำเภอคลองหอยโข่ง


ข้อมูลการเดินทางจากกรุงเทพฯไป จ. สงขลา

รถยนต์
จากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวง หมายเลข 4 ผ่านประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-ตรัง-พัทลุง-สงขลา รวมระยะทาง 950 กิโลเมตร

รถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ทุกวัน ทั้งรถด่วนและรถเร็ว สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือ www.railway.co.th หรือที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ โทร. 0 7424 3705, 0 7423 8005

รถโดยสารประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ และกรุงเทพฯ-สงขลาบริการทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมติดต่อขนส่งสายใต้  โทร. 02 894 6122 จองตั๋ว บขส. โทร. 02 422 4444  หรือ www.transport.co.th หรือหาดใหญ่ ติดต่อบริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 7423 2789, 0 7423 2404 บริษัท ปิยะทัวร์ จำกัดโทร. 0 7442 8972 บริษัท ไทยเดินรถ จำกัด โทร. 0 7442 9525

เครื่องบิน
มีเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ -หาดใหญ่ ทุกวัน สอบถามตารางบินและ ข้อมูลเพิ่มเติม จาก สายการบินต่างๆ ดังนี้
- บริษัท การบินไทย จำกัด โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 หรือ www.thaiairways.com หรือสำนักงานหาดใหญ่ โทร. 0 7424 5851-2, 0 7423 3433
- สายการบิน นกแอร์ โทร.1318 หรือ www.nokair.co.th
- สายการบินแอร์เอเชีย โทร. 0 2515 9999 หรือ www.airasia.com
- สายการบินวันทูโก โทร.1126 หรือ www.fly12go.com
 
การเดินทางจากสงขลาไปจังหวัดใกล้เคียง

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ โดยขึ้นรถที่สถานีเดินรถที่อำเภอหาดใหญ่ บริษัท โพธิ์ทองขนส่ง จำกัด โทร. 0 7431 1126 (เดินรถระหว่างสงขลา-หาดใหญ่) บริษัท ระโนด ขนส่ง โทร. 0 7431 1523 (เดินรถระหว่างสงขลา-นครศรีธรรมราช)
     
สายการบินนกแอร์และวันทูโกเปิดบริการเที่ยวบินระหว่างหาดใหญ่-ภูเก็ต 

การคมนาคมภายในตัวจังหวัด จ.สงขลา  
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ โดยขึ้นรถที่สถานีเดินรถที่อำเภอหาดใหญ่ 
บริษัท โพธิ์ทองขนส่ง จำกัด โทร. 0 7431 1126 (เดินรถระหว่างสงขลา-หาดใหญ่) 
บริษัท ระโนด ขนส่ง โทร. 0 7431 1523 (เดินรถระหว่างสงขลา-นครศรีธรรมราช)

การเดินทางจากอำเภอเมืองสงขลาไปยังอำเภอต่าง ๆ

อำเภอเมือง - กิโลเมตร
อำเภอสิงหนคร   26 กิโลเมตร
อำเภอหาดใหญ่   26 กิโลเมตร
อำเภอนาหม่อม   34 กิโลเมตร
อำเภอสทิงพระ   36 กิโลเมตร
อำเภอจะนะ   37 กิโลเมตร
อำเภอคลองหอยโข่ง 43 กิโลเมตร
อำเภอบางกล่ำ   46 กิโลเมตร
อำเภอนาทวี   52 กิโลเมตร
อำเภอรัตภูมิ   60 กิโลเมตร
อำเภอสะเดา   70 กิโลเมตร
อำเภอควนเนียง   72 กิโลเมตร
อำเภอระโนด   73 กิโลเมตร
อำเภอเทพา   73 กิโลเมตร
อำเภอกระแสสินธุ์   74 กิโลเมตร
อำเภอสะบ้าย้อย 104 กิโลเมตร
 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

ททท.สำนักงานหาดใหญ่ โทร. 0 7423 1055, 0 7423 8518, 0 7424 3747 
สำนักงานจังหวัดสงขลา โทร. 07431 3206, 0 7431 2016 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา โทร. 0 7431 2851 
โรงพยาบาลสงขลา โทร. 0 7433 8100 
โรงพยาบาลหาดใหญ่ โทร. 0 7423 0800-4 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร. 0 7427 5000 
ตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่ โทร. 1155, 07424 6733 
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193, 0 7421 1222 

 
สถานที่ท่องเทียวแนะนำ จังหวัดสงขลา
tag แหลมสมิหลา ( Laem Samila )
แหลมสมิหลา ( Laem Samila )

อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ห่างจากตลาดทรัพย์สิน (ตลาดสดเทศบาล) ประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีหาดทรายขาวสะอาด ทิวสนร่มรื่น รูปปั้นหนูแมว และรูปปั้นนางเงือกอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา  โดยรอบบริเวณได้จัดสวนหย่อมไว้ดูร่มรื่นเหมาะเป็นที่นั่งพักผ่อนยามเย็น

เมี่อมองออกไปในทะเลจะเห็น เกาะหนูเกาะแมว อันเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของแหลมสมิหลา ที่มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า “มีพ่อค้าชาวจีนผู..

 

อ่านต่อ

tag สวนสัตว์สงขลา
สวนสัตว์สงขลา

หลังการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2529  พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี หลังจากนั้น  นายอำนวย  สุวรรณคีรี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รับผิดชอบดูแลองค์การสวนสัตว์ ได้มีนโยบายให้จัดตั้งสวนสัตว์ทั่วทุกภาค สำหรับภาคใต้ได้คัดเลือสถานที่ที่จังหวัดสงขลา บริเวณเขารูปช้าง ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา ( บ้านสวนตูล ) ดำเน..

 

อ่านต่อ

tag น้ำตกสวนตูล
น้ำตกสวนตูล

 ชื่อของน้ำตกสวนตูล เป็นที่รู้จักกันในหมู่ประวัติศาสตร์การสงคราทางการเมือง เพราะเคยเป็นเส้นทางเดินทัพของเจ้าเมืองไทรบุรีเมื่อครั้งเดินทางมาตีเมืองสงขลา ตามประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่า ในขณะนั้นเจ้าเมืองสงขลาได้ป้อมปืนใหญ่ต่อสู้ที่วัดเกาะถ้ำ ซึ่งหลังจากเจ้าเมืองทั้ง 2 ได้สู้รบกันแล้ว เจ้าเมืองไทรบุรีได้ถอยทัพเดินโดยอาศัยเส้นทางน้ำตกสวนตูลผ่านบ้านเขาแก้ว บ้านบางดาน เพื่อเดินทัพต่อไปยังคลอง..

 

อ่านต่อ

tag พ่อทวดช้างและพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์
พ่อทวดช้างและพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์

 พ่อทวดช้างและพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บนเขารูปช้าง ในพื้นที่หมู่ที่ ๒  และหมู่ที่ ๔ ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  จากตำนานเล่าขานต่อกันมาว่าในอดีตกาล   ท่านลักเก้าได้เดินทางมาจากทางทิศใต้ นำช้าง 2 เชือก ชื่อพ่อพลายแก้ว แม่พังงา และควาญช้างชื่อบังดอเลาะห์  ยายมาล่าห์  และบังสุม นำทรัพย์สมบัติไปสร้างพระเจดีย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อเดินทาง..

 

อ่านต่อ

tag เขาเก้าเส้ง ตามรอย หิน “หัวนายแรง”
เขาเก้าเส้ง ตามรอย หิน “หัวนายแรง”

ภูมิทัศน์ของเขาเก้าเส้ง เป็นเขาหินมีต้นไม้เล็กน้อยก็แตกต่างจากภูเขาริมทะเลอื่นๆ ของสงขลา มีพื้นที่ติดกับทะเลอ่าวไทย โดยมีก้อนหินใหญ่ที่ตั้งเด่นอยู่ที่ปลายสุดเป็นลักษณะสำคัญ ทิวทัศน์จากบริเวณหัวนายแรงนี้มองไปเห็นเกาะหนูเกาะแมวอยู่ลิบๆ

ด้วย เก้าเส้งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ ”สำนักสงฆ์เก้าเส้ง” การไปเที่ยวหรือเยี่ยมชมก็น่าจะต้องประพฤติตัวให้เหมาะสม อย่าให้พระท่านต้องลำบากใจ

  &n..

 

อ่านต่อ

tag วัดแหลมพ้อ
วัดแหลมพ้อ

วัดแหลมพ้อ อยู่ที่บ้านสวนทุเรียน หมู่ที่ 4 ต.เกาะยอ ในอดีตเป็นวัดที่สำคัญ ของตำบลเกาะยอ ลักษณะโบสถ์ มีความเรียบง่าย สวยงาม


วัดพระนอนแหลมพ้อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2330 ในสมัยรัชกาลที่ 3 หลังจากนั้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2360 สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประพาสทางน้ำขึ้นที่ท่าเรือหน้าวัด สถาปัตยกรรมที่นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของวัดคืออุโบสถ ซึ่งสร้างในสมัยนั้น ลวดลายหน้าบ..

 

อ่านต่อ

tag สวนป๋าเปรม
สวนป๋าเปรม

ตั้งอยู่ก่อนข้ามสะพานติณสูลานนท์ทางทิศใต้ ซ้ายมือ มีความร่มรื่น ภายในมีสนามหญ้า แมกไม้นานาพันธุ์ และยังมีหอประชุมอีกด้วย ในสวนแห่งนี้เป็นที่นิยมในการถ่ายรูปของบุคคลทั่วไป และนิสิตที่จบการศึกษา หรือในวันสำคัญต่างๆ เช่นงานรับปริญญา งานแต่งงาน เป็นต้น ของชาวสงขลา เนื่องจากมีความสวยงาม เหมาะที่จะเก็บภาพเป็นที่ระลึกอ..

 

อ่านต่อ

tag วัดพระราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)
วัดพระราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)

ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลชุมพล บริเวณเขาพัทธลิงค์ อยู่ห่างจากสงขลา 48 กิโลเมตร เป็นวัดจำพรรษาของสมเด็จพะโคะ หรือหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ซึ่งประชาชนเคารพนับถือมาก สร้างประมาณ พ.ศ. 500 เล่ากันว่า วันหนึ่งมีโจรสลัดแล่นเรือเลียบมาตามฝั่ง เห็นสมเด็จพะโคะเดินอยู่มีลักษณะแปลกกว่าคนทั้งหลาย จึงใคร่จะลองดี โจรสลัดจอดเรือ และจับสมเด็จพะโคะไป เมื่อเรือแล่นมาได้สักครู่เกิดเหตุเรือแล่นต่อไปไม่ได้ ต้องจอดอยู่หล..

 

อ่านต่อ

tag อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง หรือ หมู่บ้านปิยมิตร 5
อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง หรือ หมู่บ้านปิยมิตร 5

อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง หรือ หมู่บ้านปิยมิตร 5 อยู่บริเวณเขาน้ำค้าง หมู่ 1 ตำบลคลองกวาง ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 4 กิโลเมตร ถนนเป็นทางลาดยางเดินทางสะดวก สองข้างทางเป็นป่าที่ยังสมบูรณ์ ด้านหน้าก่อนเดินเข้าไปชมภายในอุโมงค์จะมีนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาข้อมูล และภาพถ่ายให้ได้ชมกัน บริเวณอุโมงค์ในอดีตเป็นหมู่บ้านคอมมิวนิสต์ หลั..

 

อ่านต่อ

tag ตลาดน้ำคลองแดน
ตลาดน้ำคลองแดน

ตั้งอยู่ที่ตําบลคลองแดน อํ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นตลาดน้ําน้องใหม่อันดับที่2 ของภาคใต้ ต่อจากตลาดน้ําคลองแห ใช้หลักการบริหารโดยยึดความเป็น “วั ชระ” ต่อยอดจาก “บวร”คือบ้าน วัด โรงเรียน และรวมไปถึงชุมชน นําหลักทางศาสนาเข้ามายึ ดโยง มีท่านเจ้าอาวาสเป็นกํ าลังหลักอาศัยความเป็นชุมชนที่มีผู้คนให้ความเคารพศรั ทธาและอยู่ในหลักศาสนธรรมเป็นฐาน สานความร่วมมือให้ชุมชนเข้มแข็งที่ นี่ มี ของดีมากมา..

 

อ่านต่อ

tag สำนักปฏิบัติธรรมโคกสัก (วัดขวด)
สำนักปฏิบัติธรรมโคกสัก (วัดขวด)

วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2536 เจ้าอาวาสคือพระครูสุนทรธรรมสิริ โดยสร้างจากแนวความคิดหลักทางด้านการประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง ทั้งทางด้านโครงสร้าง สีสีน ซึ่งไม่ว่านานเท่าไรสีก็ไม่ซีดจาก เป็นการเล็งเห็นความสำคัญของการรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้ง และสะท้อนถึงความฟุ่มเฟือยในแต่ละปีที่ใช้ไปกับสิ่งไม่มีประโยชน์ขอ..

 

อ่านต่อ

tag โบราณสถานเจดีย์ควนธง
โบราณสถานเจดีย์ควนธง

สถานที่ท่องเที่ยววัด โบราณสถาน มีเจดีย์ ก่ออิฐถือปูน อายุกว่า 200 ปี

ปี พ.ศ. 2356 เจ้าพระยายมราช ( ปั้น สุขุม ) เจ้าเมืองสงขลาในสมัยนั้น มีความประสงค์จะเอาพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งแบ่งส่วนมาจากพระบรมธาต..

 

อ่านต่อ

tag ผาหินตั้ง
ผาหินตั้ง

ผาหินตั้ง  อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง  ต้องเดินเท้าเข้าไป ผ่านต้นน้ำตกโตนชาติประมาณ 2 กม.  มีลักษณะเป็นหินก้อนใหญ่ตั้งซ้อนกันสองชั้นอยู่กลางใจป่าดิบชื้น

..

 

อ่านต่อ

tag พระพิฆเนศ หรือ พระงวง วัดทุ่งข่า
พระพิฆเนศ หรือ พระงวง วัดทุ่งข่า

"วัดทุ่งข่า" ตั้งเมื่อใดไม่ทราบแน่ชัด แต่สันนิฐานว่าในสมัยพระยาวิเชียรคีรีภักดีสงคราม(ชุม) เจ้าเมืองสงขลา ซึ่งมีพระภิกษุองค์หนึ่งมีนามว่าหลวงพ่อเอียดได้ธุดงค์บำเพ็ญศีลจนมาถึงวัดร้างแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บ้านทุ่งข่า  หมู่ที่  8  ตำบลท่าประดู่&..

 

อ่านต่อ

tag น้ำตกโตนชาติ
น้ำตกโตนชาติ

น้ำตกโตนชาติ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างในส่วนของเทือกเขาหงาย มีความสูง 7 ชั้น มีสภาพเป็นป่าดิบชื้น (Virgin Forest) มีพันธ์ไม้หายากมากมาย เช่น ไม้ยางพารา ไม้เนียง ไม้สะตอป่า โดยเฉพาะไม้สยา ซึ่งพบมากที่สุดเป็นไม้ขนาดใหญ่มาก..

 

อ่านต่อ

tag สระน้ำบ้านต้นไทร
สระน้ำบ้านต้นไทร

ในปีที่ผ่านๆมาทรัพยากรน้ำภาค 8 ได้ทำการขุดสระน้ำเพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบต.ปลักหนูได้ทำการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด  และปลูกต้นไม้เมื่อวันที่  4 อ่านต่อ

tag เจดีย์ชัยมงคลโพธิสัตโต หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
เจดีย์ชัยมงคลโพธิสัตโต หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ ร่วมกับประชาชนตำบลประกอบ ขอเชิญร่วมเคารพสักการะ เจดีย์ชัยมงคลโพธิสัตโต หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ที่พระอารยะวังโส ภิกขุและคณะศิษย์ศรัทธา ได้สร้างขึ้นเพื่อขอพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหาม..

 

อ่านต่อ

tag วัดท้ายยอ
วัดท้ายยอ

เป็นวัดเก่าแก่ของตำบลเกาะยอ ได้รับการประกาศให้เป็นวัดเมื่อปี พ.ศ.2311 เป็นวัดโบราณที่มี สถาปัตยกรรมล้ำค่า ควรค่าแก่การอนุรักษ์และหวงแหน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "กุฏิแบบเรือนไทยปั้นหยา" อายุกว่า 200 ปี หลังคา ใช้กระเบื้องดินเผาเกาะยอและกระเบื้องลอนแบบเก่า มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ คือ เสาเรือนกุฏิจะไม่ฝังลงในดินแต่จะ ต..

 

อ่านต่อ

tag วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ

วัดจะทิ้งพระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลจะทิ้งพระ มีเนื้อที่ 35 ไร่เศษ เป็นวัดโบราณเก่าแก่ ตามหลักฐานในหนังสือประชุมพงศาวดารภาค 15 เรื่องพงศาวดารเมืองพัทลุงฉบับกรมศิลปากร พ.ศ.2515 ได้เขียนสรุปไว้ว่าพระยากรงทองได้สร้างพระมหาธาตุเจดีย์ และพระเชตุพนวิหารขึ้นในปี พ.ศ.1482 โดยสร้างพร้อมกันคือ วัดเขียน วัดบางแก้วและวัดสทิง ..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุดดีน
มัสยิดนูรุดดีน

ศาสนาอิสลามมัสยิดนูรุดดีน

เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนที่นับถือ

..

 

อ่านต่อ

tag อุทยานนกน้ำคูขุด
อุทยานนกน้ำคูขุด

อุทยานนกน้ำคูขุด เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ห่างจากที่ว่าการอําเภอสทิงพระเข้าไปทางแยกประมาณ 3 กม. ห่างจากสงขลา 32 กม. ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ทะเลสาบ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2519 มีพื้นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 277,916 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อ.เมืองสงขลา อ.สทิงพระ..

 

อ่านต่อ

tag อุทยานแห่งชาติและน้ำตกเขาน้ำค้าง
อุทยานแห่งชาติและน้ำตกเขาน้ำค้าง

อุทยานแห่งชาติและน้ำตกเขาน้ำค้าง ครอบคลุมพื้นที่อำเภอนาทวี และ อำเภอสะเดา เขาน้ำค้างเป็นเขตหวง ห้ามกว่า 40 ปี ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยอยู่ในความยึดครองของผู้ก่อการร้ายโจรจีนคอมมิวนิสต์ (จคม.) เป็นบริเวณที่มีพื้นที่ภูมิประเทศเป็นถิ่นทุรกันดาร เทือกเขาสลับซับซ้อน ทำให้เป็นฐานปฎิบัติการใหญ่ที่สุดของโจรจีนคอมมิวนิสต์ ต่อมากรมป่าไม..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดหนองสาหร่าย
มัสยิดหนองสาหร่าย

 ม.8 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 90150

 

อ่านต่อ

tag น้ำตกโตนปลิว
น้ำตกโตนปลิว

น้ำตกโตนปลิว
เป็นน้ำตกที่สวยงามที่มีเส้นทางผ่านถนนในตำบล “น้ำตกโตนปลิว”อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว Unseen ของจังหวัดสงขลา อยู่ทางด้านทิศใต้ของอำเภอรัตภูมิ ทิศเหนือของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เทือกเขาบรรทัด ในท้องที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ห่างจากที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ 14.5 กิโลเมตร ห่าง..

 

อ่านต่อ

tag ตลาดน้ำคลองแดน
ตลาดน้ำคลองแดน

ตั้งอยู่ที่ตําบลคลองแดน อํ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นตลาดน้ําน้องใหม่อันดับที่2 ของภาคใต้ ต่อจากตลาดน้ําคลองแห ใช้หลักการบริหารโดยยึดความเป็น “วั ชระ” ต่อยอดจาก “บวร”คือบ้าน วัด โรงเรียน และรวมไปถึงชุมชน นําหลักทางศาสนาเข้ามายึ ดโยง มีท่านเจ้าอาวาสเป็นกํ าลังหลักอาศัยความเป็นชุมชนที่มีผู้คนให้ความเคารพศรั ทธาและอยู่ในหลักศาสนธรรมเป็นฐาน สานความร่วมมือให้ชุมชนเข้มแข็งที่ นี่ มี ของดีมากมา..

 

อ่านต่อ

tag หาดทรายแก้ว
หาดทรายแก้ว

หาดทรายแก้ว
เป็นหาดที่เงียบสงบ ไม่ไกลจากตัวเมืองสงขลา มีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการนักท่องเที่ยว เช่น มีเก้าอี้ผ้าใบให้เช่า มีร้านอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังมีหาดแก้วรีสอร์ทเป็นที่พักสำหรับผู้ที่ต้องการค้างแรม ตั้งอยู่ที่ ต.ชิงโค อ.สิงหนคร 

สิ่งที่น่าสนใจ 
tag สันติสุข - แผงทอง
สันติสุข - แผงทอง

สันติสุข - แผงทอง สถานที่เที่ยวในตัวเมืองหาดใหญ่ เป็นที่ๆคนหาดใหญ่รู้จักดีหรือคนต่างจังหวัดก็อาจจะรู้จักดีเช่นกัน นั่นก็คือ ตลาดสันติสุข และ แผงทอง รู้จักกันดีว่าที่นี่จะมีสินค้าปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็น น้ำหอม รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียง เสื้อผ้า นาฬิกา แว่นตา แผ่นหนัง CD ต่างๆนาๆ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างๆที่มาหาดใหญ่ต้องแวะมาที่นี่ หรือก็ตั้งใจมาที่นี่โดยเฉพาะเลย มาดูรูปกันดีกว่าเพื่อไ..

 

อ่านต่อ

tag ตลาดพลาซ่า
ตลาดพลาซ่า

เอ่ยถึง "ตลาดหาดใหญ่พลาซ่า" พาให้นึกถึงแหล่งจับจ่ายสินค้าต่างๆที่ใหญ่ที่สุดในหาดใหญ่ ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคครบครัน ยกตัวอย่างเช่น เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา ผลไม้สดตามฤดูกาล อาหารปรุงสำเร็จก็น่ารับประทาน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นิยมเดินทางมาเที่ยวกันบ่อยๆ เพื่อซื้อสินค้า ของที่ระลึกไว้เป็นของฝาก มีทุกอย่างรวมอยู่ในตลาดพลาซ่า ที่จอดรถสะดวกสบาย อาหารทะเลสดๆก็มีให้ท่านเลือก หรือจะเ..

 

อ่านต่อ

tag โก้งโค้งวิลล่ามาร์เก็ต
โก้งโค้งวิลล่ามาร์เก็ต

วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ซึ่งจะเป็นมิติใหม่ของชาวหาดใหญ่ เพราะมีการเปิดตัว ตลาดโก้งโค้ง วิลล่า มาร์เก็ต อย่างเป็นทางการโดยในวันพรุ่งนี้ประชาชนจะได้เจอกับ คุณชาคริต แย้มนาม ดารานักแสดง และวงโมเดอร์ด๊อก ที่จะมาร่วมในการเปิดตลาดและที่สุดพิเศษกับการแสดงแสงสีเสียง "ไลท์ แอนด์ ซาวด์" จากนักแสดงวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงและวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชกา..

 

อ่านต่อ

tag ตลาดน้ำหาดใหญ่
ตลาดน้ำหาดใหญ่

เราต้องการบอกเล่าถึงความเป็นคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ำมาโดยตลอด การปลูกบ้านก็ต้องติดน้ำ แม้แต่ตลาดก็ยังต้องติดน้ำเช่นกัน  เลยเป็นที่มาของตลาดน้ำ เพราะทั้งสะดวกกับการขนส่ง การเดินทางมาตลาด ดังนั้นเราจึงเอาจุดนี้มาสื่อให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของชาวไทยที่ผูกพันกับน้ำ และขณะเดียวกันเรายังได้รวบรวมอารยธรรมหลากหลายวัฒนธรรมจากทั่วมุมโลกที่ผูกพันกับสายน้ำทำให้มีความห..

 

อ่านต่อ

tag สมิหลา แคมป์ปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท Samila Camping and Resort
สมิหลา แคมป์ปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท Samila Camping and Resort

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองสงขลา ฟาร์มแกะ ริมหาดสมิหลา หรือ สมิหลา ชีพ ฟาร์ม  (Samila Sheeps Farm) ฟาร์มแกะริมทะเลถัดจากสระบัวหาดสมิหลา ก่อนถึงสงขลาอะความเรียม ภายในบริเวณที่ตั้งของสมิหลา แค้มป์ปิ้ง ที่นี่ถูกเนรมิตรให้เป็นฟาร์แกะไว้รองรับนักท่องเที่ยว

เมื่อช่วงปลายเดือนเมษาถึงต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมา ฟาร์มแกะแห่งนี้ได้มีการเปิดทดลองให้นักท่องเที่ย..

 

อ่านต่อ

tag ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก
ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก

ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก เพลินกินของหรอย ย้อนรอยบ่อยาง

 

อ่านต่อ

tag ประตูเมืองสงขลา
ประตูเมืองสงขลา

ประตู เมืองสงขลา บริเวณชายหาดสมิหลานั้นเป็นการจำลองประตูเมืองเก่าของสงขลามาไว้ที่นี่ซึ่ง ถือเป็นประติมากรรมจำลองที่มีเอกลักษณ์งดงามตามแบบสงขลา ซึ่งท่านจะสังเกตุได้ง่ายๆ คือจะตั้งอยู่ใกล้กับรูปปั้นหนูกับแมว ตัวประตูเองสีขาวตั้งตระหง่านเห็นแต่ไกล รูปแบบศิลปะคล้ายๆ ของจีนมีสีขาวทั้งหมด ที่ประตูจะเขียนคำว่าเมืองสงขลาเอาไว้ นักท่องเที่ยวจะนิยมมาถ่ายรูปกับประตูเมืองกันแทบทุกคนเพราะถือว่ามาถึง เมืองสงขลา..

 

อ่านต่อ

tag ทะเลสาบสงขลา
ทะเลสาบสงขลา

“ทะเลสาบสงขลา” ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช เป็นทะเลสาบที่มีลักษณะเฉพาะแห่งเดียวของประเทศไทย ที่มีน้ำจืดจากลำคลองหลายสายและน้ำจากแผ่นดินไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา จึงทำหน้าที่เป็นแหล่งรับน้ำ น้ำจืดจากแผ่นดินก่อนที่จะไหลออกสู่อ่าวไทยและมีน้ำเค็มจากทะเลไหลเข้ามาผสมผสานทำให้มีลักษณะเป็นระบบทะเลสาบแบบลากูน (Lagoon) ขน..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม หรือมัสยิดกลางสงขลา
มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม หรือมัสยิดกลางสงขลา

มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม หรือเรียกสั้นๆว่า มัสยิดกลางสงขลา  ตั้งอยู่ที่ถนนลพบุรีราเมศวร์  ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมในสงขลา ต้องบอกว่าที่นี่เป็นมัสยิดที่ใหญ่และอลังการมากภายในตกแต่งได้สวยงาม โล่ง โอ่โถง เหมาะแก่การทำจิตใจให้สงบและทำพีธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา มัสยิด กลางแห่งนี้โดดเด่นจนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่อยู่บนภูเขาในสวนสาธา..

 

อ่านต่อ

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com