จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
tag  จัมไบ ประเทศอินโดนีเซีย

จังหวัดนี้มีพื้นที่ รวม ๕,๓๔๓,๗๐๐ เฮคเตอร ภูมิประเทศของจัมไบ มีความแตกตางกันมา กลาวคือทางตะวันออกเปนที่ราบต่ำ ทางทิศตะวันตกเปนภูเขา บริเวณที่เปนเทือกเขาอยูในเขตเมืองเกรินซีมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ จนมีอุทยานแหงชาติมากถึง ๔ แหง คือ Kerinci Seblat national Park ,  Berbak National Park ,  Bukit Dua Belas national Park และ Bukit Tiga Puluh National Park อุทยานแหงชาติ แตละแหงมีความแตกตางทางกายภาพและทางธรรมชาติที่เปนเอกลักษณเฉพาะของอุทยานนั้นๆ สำนักงานทองเที..

...อ่านต่อ...

 

tag  เบงกูลู ประเทศอินโดนีเซีย

เมืองเอกของจังหวัดนี้คือ เมืองชายฝงทะเลชื่อ เบนโคเดน (Bencoden) เมืองนี้เปนจุดที่เซอรสแตม ฟอรดรัฟเฟล มาขึ้นบกที่อินโดนีเซียเปนครั้งแรก ดังนั้นเมืองนี้จึงเต็มไปดวยกลิ่นอายของชาวอังกฤษ พืชดั้งเดิมที่ปลูกกันที่เมืองนี้มีหลายอยาง เชน พริกไทย จันทรเทศ ออยและกาแฟ กับทั้งเมืองนี้ยังเปนถิ่นของ ดอกรัฟเฟลเซีย อารโนลดี (Rufflesia arnoldi) ดอกไมปาดอกเดี่ยวที่ใหญที่สุดในโลกอีกดวยสำนักงานทองเที่ยว  อยูที่ถนน พี. เทนดีน ๑๗ เบงกาลู โทรศัพท(๐๗๓๖) ๒๑๒๗๒  แฟกซ(๐๗๓๖) ๓๔๒๒๐๐, ๓๔๒๑๐๐..

...อ่านต่อ...

 

tag  เกดะห์ ประเทศมาเลเซีย

Kedah Darul Aman ทอดตัวอยูระหวางเปอรลิส หรือ ปะลิสทางตอนเหนือและเปรักในตอนใตมีสถานเปนหนึ่งในรัฐทางเหนือของเขตชายฝงมาเลเซียมีพื้นที่ทั้งหมด ๙,๒๔๕ ตารางกิโลเมตร และมีประชากรมากกวา ๑.๕ ลานคน ดวยพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม เกดะหจึงมีลักษณะแบบชนบทที่ใหสีสันหลากเฉดสีขึ้นอยูกับฤดูกาลของการเพาะปลูกขาวในเขตชานเมืองจะมองดูเขียวขจีที่สุด ในชวงที่ตนขาวเริ่มเติบโต กอนจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองทองในฤดูเก็บเกี่ยว และกลายเปนสีน้ำตาลเหมือนสีผืนดินหลังจากเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยว อาจมีหลายสิ่ง..

...อ่านต่อ...

 

tag  ทัวร์มาเลเซีย เลโก้แลนด์ 4 วัน 3 คืน มาเลเซียแอร์ไลน์

ทัวร์มาเลเซีย  สุดพิเศษ เที่ยวมาเลเซีย สามารถจัดทัวร์มาเลเซียแบบเหมาเป็นหมู่คณะ สัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา จองห้องพัก โรงแรมต่างๆมากมาย บริการคุณภาพชั้นหนึ่ง ประสบการณ์อันยาวนาน ราคาประทับใจ..

...อ่านต่อ...

 

tag  ทัวร์มาเลเซีย หาดใหญ่ เก็นติ้ง คาเมล่อน กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 5 วัน 4 คืน รถปรับอากาศ

ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก หาดใหญ่ เก็นติ้ง คาเมล่อน กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 5 วัน 4 คืน รถปรับอากาศ 8,900 บาท 19-23 ต.ค. // 21-25 พ.ย. // 6-10 ธ.ค. // ทัวร์ปีใหม่ 29 ธ.ค. 2556 - 2 ม.ค. 2557------------------(ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.scholidaytour.com)..

...อ่านต่อ...

 

tag  บาหลี...สุดที่รัก 4 วัน 3 คืน สายการบินไทย

บาหลี ระดับ4ดาว (หรือเทียบเท่า)THE SENSE HOTEL SEMENYAK27,500 บาท 19-22 ก.ย. 4-7 ต.ค. 8-11 พ.ย. 22- 25 พ.ย.27,900 บาท 20-23 ต.ค.28,900 บาท 23-26 ต.ค.32,900 บาท 25-28 ธ.ค.    พัก Ibis 33,500 บาท 29 ธ.ค.-1 ม.ค.---------------(ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.scholidaytour.com)..

...อ่านต่อ...

 

tag  บาหลี...บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน สายการบินไทย

โรงแรมที่พักระดับ4ดาว (หรือเทียบเท่า)35,999 บาท 19-22 ก.ย. 8-11 พ.ย. 22- 25 พ.ย.36,499 บาท 20-23 ต.ค.37,499 บาท 23-26 ต.ค.37,999 บาท 7-10 ธ.ค.   ---------------(ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.scholidaytour.com)..

...อ่านต่อ...

 

tag  เกาะสวรรค์ บาหลี 3 วัน 2 คืน

ทำทัวร์เฉพาะคณะของท่าน เดินทางเอง ไปพบไกด์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ ที่สนามบินเดนปาซาร์………………………………………………………..สัมผัสธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรมของชาวบาหลี ชมการแสดง“ บาร็องด๊านส์” ชมทัศนียภาพของภูเขาไฟที่ยังคงร่องรอยการระเบิดในอดีต “ คินตามานี ” และ “ทะเลสาบบาตูร์ ”ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินตลอดเส้นทาง จัดรายการ ตามเวลาของสายการบิ แอร์เอเชียรายละเอียดการเดินทาง: ออกเดินทางได้ทุกวัน วันนี้ - 31 มี.ค. 57ยกเว้นช่วงคริสต์มาส และปีใหม่ 21 ธ.ค. 56 – 10 ม.ค. 57---------------(ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.scholidaytour..

...อ่านต่อ...

 

tag  บาหลี – บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน

ทำทัวร์เฉพาะคณะของท่าน เดินทางเอง ไปพบไกด์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ ที่สนามบินเดนปาซาร์ ………………………………………………………..   4 วัน 3 คืน สัมผัสธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรมของชาวบาหลี ชมการแสดง “บาร็องด๊านส์” ชมทัศนียภาพของภูเขาไฟที่ยังคงร่องรอยการระเบิดในอดีต “ คินตามานี ” และ “ทะเลสาบบาตูร์ ” มหาเจดีย์บุโรพุทโธ สิ่งมหัศ จรรย์ของโลก พระเจดีย์พุทธศาสนาที่ใหญ่โตสร้างจากหินภูเขาไฟ  วัดพราห์มบานัน มรดกโลก เป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามของศาสนาฮินดู   ราคาไม่รวมตัวเครื่อง..

...อ่านต่อ...

 

tag  บาหลี 4 วัน 3 คืน

ทำทัวร์เฉพาะคณะของท่าน เดินทางเอง ไปพบไกด์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ ที่สนามบินเดนปาซาร์สัมผัสธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรมของชาวบาหลี ชมวิหารอูลูวาตู การแสดงบาร็องด๊านส์หมู่บ้านหัตถกรรม คินตามานี นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ทะเลสาบบาตูร์ ชมวิหารหลวงตามัน อายุนวิหารทานาล้อท เบดูกัล ทะเลสาบบราตันราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ตลอดเส้นทาง จัดรายการ ตามเวลาของสายการบิน แอร์เอเชียรายละเอียดการเดินทาง: ออกเดินทางได้ทุกวัน วันนี้ - 31 มี.ค. 57ยกเว้นช่วงคริสต์มาส และปีใหม่ 21 ธ.ค. 56 – 10 ม.ค. 57---------------(ขอขอบคุณข้อมูลจ..

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com